AJNEKLAJNE  
 
  1 Analiza ekonomiczno ... 26.05.2019 22:59 (UTC)
   
 

 

Analiza ekonomiczno-finansowa Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego

1. Cel analizy

Analiza sporządzona została dla potrzeb bankowych.

 

2. Raport roczny

Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” Spółka Akcyjna specjalizuje się w produkcji mąk dla potrzeb piekarń, odbiorców specjalnych, hurtowni i detalistów, a także produkuje kasze i płatki zbożowe, otręby oraz pasze.

W 1996 roku przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 62.803 tys. złotych i przyniosły zysk netto 426 tys. złotych.

Spółka zarządza majątkiem produkcyjnym o zdolności przemiałowej 450 ton na dobę i obiektami magazynowymi o pojemności 100 tys. ton.

W 1996 nastąpiły zmiany w strukturze kapitału akcyjnego spowodowane wniesieniem 60% akcji spółki do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i z racji udostępnienia 15% akcji pracownikom przedsiębiorstwa.

  

6a. Zestawienie analityczne struktury i dynamiki aktywów spółki akcyjnej (dane w tys. zł)

 

Aktywa

Początek roku

bieżącego

Koniec roku

bieżącego

Zmienna

Wskaźnik %

dynamiki

kwota

Wsk. str.

%

kwota

Wsk. str.

%

kwota

Wsk. str.

%

1

2

3

4

5

4 - 2

5 - 3

4 : 2

A. Majątek trwały (aktywa trwałe)

18621.780

53,74

17.927.433

34,97

-694.347

-18,77

96,27

I Wartości niematerialne i

 prawne

II Rzeczowy majątek trwały

III Finansowy majątek trwały

 

100,205

18036.829

87.739

 

0,00

52,04

0,25

 

15.714

17824.719

87.000

 

0,00

34,77

0,170

 

-84,49

-212,110

-793

 

0,00

-17,257

-0,08

 

15,68

98,82

99,10

B. Majątek obrotowy (aktywa       obrotowe)

I zapasy

II Rozliczenia międzyokresowe czynne

III Należności i roszczenia

IV Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

V Środki pieniężne

15522.788

 

10267.619

 

508.728

4207.792

 

-

1.047.377

44,79

 

29,62

 

1,46

12,14

 

 

3,02

33.009.458

 

27.823.781

 

331.672

4.900.728

 

-

284.949

64,38

 

54,27

 

0,65

9,56

 

 

0,55

17486.670

 

17.556.162

 

-177.056

692.936

 

 

-762.428

+19,59

 

+24,65

 

-0,81

-2,58

 

 

-2,47

212,65

 

270,98

 

65,19

116,47

 

-

27,20

Razem aktywa

34653,296

98,53

51.268.563

99,35

16.615.267

0,82

147,95

 

 

 

6b. Zestawienie analityczne struktury i dynamiki pasywów spółki akcyjnej (dane w tys. zł)

 

Pasywa

Początek roku

bieżącego

Koniec roku

bieżącego

Zmienna

Wskaźnik %

dynamiki

kwota

Wsk. str.

%

kwota

Wsk. str.

%

kwota

Wsk. str.

%

1

2

3

4

5

4 - 2

5 – 3

4 : 2

A. Kapitał (fundusz własny)

24213.998

69,85

24629.920

48,04

425.922

-21,81

101,76

I Kapitał podstawowy

II Należne lecz nie wniesione wkłady

III Kapitał zapasowy

IV Kapitał rezerwowy z aktualnymi środkami trwałymi

V Pozostałe kapitały rezerwowe

VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych

VII Wynik finansowy netto roku obrotowego

15500.000

 

-

8163.531

 

-

 

-

 

-

540.467

44,73

 

-

23,56

 

 

 

 

 

 

1,456

3549.500

 

-

20654.498

 

-

 

-

 

-

425,922

6,92

 

-

40,29

 

 

 

 

 

 

0,83

-11950.500

 

-

12490.967

 

-

 

-

 

-

114.545

-37,81

 

 

16,73

 

 

 

 

 

 

-0,73

22,9

 

 

253,01

 

 

 

 

 

 

78,81

B. Rezerwy

215.298

0,62

94,475

0,18

-120.823

-0,44

43,88

C. Zobowiązanie długoterm.

-

-

-

-

-

 

 

D. Zobowiązanie krótkoterminowe i fundusze specjalne

10234.000

29,53

26543.219

51,77

16309.219

-122,24

259,36

I Zobowiązanie krótkoterm.

II Fundusze specjalne

10039.962

194.039

28,97

0,56

26345.401

197,818

51,38

0,38

16305.440

3.779

22,41

-0,18

262,40

101,95

E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

-

-

949

0,00

949

-

 

Razem pasywa

34653.296

99,38

51268.563

99,81

16615.267

0,43

147,95

 

 

Wskaźniki płynności finansowej

1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej.

 

rok 1995                                                                                rok 1996

                                                            

Porównanie wysokości tych wskaźników z wielkością wzorcową, wynoszącą 2, wskazuje na możliwość występowania trudności płatniczych zarówno na początek, jak i na koniec roku bieżącego. Obniżenie tego wskaźnika przyczyniło się do większych trudności płatniczych w ostatnio badanym okresie.

 

2. Szybkiej płynności finansowej.

 

rok 1995                                                        rok 1996

     

= 0,47                                                 = 0,18

 

W obu okresach objętych badaniem, wskaźnik szybkiej płynności był znacznie mniejszy niż wynosi jego wielkość wzorcowa, równające się jedności. Jego spadek w ostatnim okresie przyczynił się do pogorszenia sytuacji. Powyższa sytuacja świadczy o niemożliwości spłaty zobowiązań bieżących. Przy tak niskim poziomie tego wskaźnika mogą pojawić się zobowiązania przeterminowane i związane z nimi odsetki karne. Porównując te dwa wskaźniki można stwierdzić duże różnice między nimi co oznacza, że mamy do czynienia ze znacznym stanem zapasów czyli zamrożeniem kapitału.

3. Wskaźnik natychmiastowej wypłacalności.

 

Kapitał pracujący = aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące.

rok 1995

15.522.788 – 10.039.961 = 5482.827

rok 1996

33.009.458 – 26.345.401 = 6.664.057

 

rok 1995                                                                    rok 1996

 = 0,16                                                = 0,13

 

Wskaźnik ten zarówno w poprzednim roku jak i 96 kształtuje się powyżej 100%, co oznacza, że firma nie ma możliwości terminowego regulowania swoich płatności, co wiąże się z pojawieniem zobowiązań przeterminowanych, których konsekwencją będą odsetki karne.

 

 

Wskaźnik struktury kapitału i struktury finansowania w ocenie wypłacalności.

1. Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątkiem

 

rok 1995                                                        rok 1996

                   

 

Wysoki poziom wskaźnika oznacza zwiększenie udziału kapitałów własnych w pokryciu majątku (pomimo obniżenia) a tym samym wyższy stopień niezależności finansowej firmy, zmniejszenie stopnia ryzyka finansowego.

 

2. Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego.

 

rok 1995                                                        rok 1996

                 

 

Wskaźniki kształtują się powyżej 100%, co oznacza finansowanie majątku obrotowego kapitałami własnymi. Widoczny jest wzrost wskaźnika – sytuacja spółki poprawia się.

 

 

10. Podsumowanie

1.     1.     Analiza przedstawia następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów:

-         -         środki trwałe o cenie zakupu lub koszcie wytwarzania nie przekraczającym 2.000 zł umarza się jednorazowo w całości w miesiącu oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20.01.1995 r. (Dz. U. nr 7, poz. 34) w pełnej wysokości tj. bez uwzględniania ograniczeń ich wysokości dla celów podatkowych,

-         -         stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się:

a)     a)     materiały podstawowe – według cen nabycia jako przeciętne – średnioważone,

b)    b)    pozostałe materiały – według cen zakupu metodą FIFO,

c)     c)     towary – według cen zakupu, stosując ceny przeciętne – średnioważone,

d)    d)    wyroby gotowe – według rzeczywistego kosztu wytworzenia,

e)     e)     towary handlowe w punktach sprzedaży detalicznej – według cen zakupu metodą FIFO;

-         -         zastosowano metodę ostrożnej wyceny urealniając wartość należności o rezerwy utworzone na wierzytelności wątpliwe. Rezerwy utworzono w wysokości 100% na zabezpieczonych kwot tj. w wysokości 319,19 tys. zł.

Na dzień obrotowy zostały utworzone ponadto: rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe na kwotę 86,2 tys. zł oraz rezerwa na odłożony podatek dochodowy w wysokości 8,2 tys. zł.

2.     2.     W miesiącu grudniu 1996 r. w wyniku zmiany stanowiska Ministra Finansów Spółka została zobligowana do „ubruttowienia” majątku trwałego i naliczenia amortyzacji za lata 1995-1996 od wartości brutto środków trwałych. Zmiany metodologiczne i nieuznanie części amortyzacji jako kosztów uzyskania przychodu spowodowały zwiększenie podstawy opodatkowania, a w konsekwencji wzrost obciążenia zysku brutto z tytułu podatku dochodowego za 1996 r. dodatkowo o 278,9 tys. zł.

Uwzględniając stosowanie zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów oraz kontynuowanie działalności przez Spółkę w najbliższej przyszłości, wykazano po stronie aktywów bilansu w poz. C.2 podatek dochodowy do odzyskania w wysokości 265,0 tys. zł.

3.     3.     Kapitał podstawowy – akcyjny wynosił na dzień obrotowy 3.549.500 zł i dzielił się na 1550.000 akcji serii A o wartości nominalnej 2,29 zł.

Kapitał zapasowy wynosił 20.654.497,98 zł.

4.     4.     Zarząd proponuje zysk netto za rok obrotowy w wysokości 425921,98 zł przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki poprzez zasilenie w całości kapitału zapasowego.

5.     5.     Spółka zaciągnęła w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. kredyt preferencyjny w wysokości 10000,000 zł z przeznaczeniem na skup i finansowanie zapasów zboża, oraz kredyt krótkoterminowy na bieżącą działalność w wysokości 1434,800 zł.

W Banku Handlowym S.A. został zaciągnięty kredyt preferencyjny w wysokości 10.000.000 zł, oraz kredyt krótkoterminowy na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 1.872.100 zł.

W celu prawnego zabezpieczenia udzielonych kredytów nastąpiło przewłaszczenie zapasów zboża, przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości na kwotę 6.122,8 tys zł, oraz została ustanowiona hipoteka na nieruchomości; Elawator, Magazyn Mąki, Budynek administracyjny.

Korzystne wyniki w drugim roku funkcjonowania spółki w nowym układzie organizacyjnym – umocniły pozycję firmy jako rzetelnego partnera i wiarygodnego kontrahenta.

 

 

spis treści

1. Cel analizy

2. Raport roczny

3. Struktura własnościowa

4. Strategia rozwoju

5. Bilans

6a. Zestawienie analityczne struktury i dynamiki aktywów spółki akcyjnej

6b. Zestawienie analityczne struktury i dynamiki pasywów spółki akcyjnej

7. Rachunek zysków i strat

8. Wskaźniki finansowania w ocenie firmy

9. Przepływ środków pieniężnych

10. Podsumowanie

 

 

 

 

 

 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  G
  Reklama
 
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=