AJNEKLAJNE  
 
  15 Wykorzyatanie sprawozdań... 26.05.2019 23:48 (UTC)
   
 
 
 
                   Wykorzystanie sprawozdań finansowych
              w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
                                na przykładzie Spółki „X”
 
 
Spis treści:
 
Spis treści...................................................................................................................................2
 
Wstęp.........................................................................................................................................4
 
 
ROZDZIAŁ I   Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji oceny kondycji
 
finansowej przedsiębiorstwa.......................................................................................................6
 
 
1          Istota sprawozdań finansowych.......................................................................................6
 
2          Podstawy prawne i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego.....................9
 
3          Bilans..............................................................................................................................11
 
4          Rachunek zysków i strat.................................................................................................16
 
5          Informacja dodatkowa....................................................................................................20
 
6          Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.............................................................20
 
 
ROZDZIAŁ II Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o analizę
 
finansową....................................................................................................................................23
 
 
1          Istota analizy finansowej - cele, zadania, rodzaje i zakres................................................23
 
2          Wstępna analiza sprawozdań finansowych......................................................................25
 
3          Analiza rentowności przedsiębiorstwa............................................................................31 
 
4          Analiza i ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa...................................................36
 
5          Analiza i ocena stopnia zadłużenia.................................................................................40
 
6          Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa - wykorzystanie
 
            majątku przedsiębiorstwa...............................................................................................43
           
7          Analiza wskaźnikowa przepływu środków pieniężnych - wydajność
 
            i wystarczalność gotówkowa.........................................................................................45
 
8          Analiza piramidalna według modelu Du Ponta...............................................................48
 
 
ROZDZIAŁ III Wykorzystanie sprawozdań finansowych w ocenie kondycji
finansowej Spółki „X”...............................................................................................................50
 
 
1          Charakterystyka działalności Spółki „X”........................................................................50
 
2          Wstępna analiza sprawozdań finansowych
 
            Spółki „X” za okres 1995-1998......................................................................................50
    
3          Analiza i ocena rentowności
 
            Spółki „X” w latach 1995-1998 - model Du Ponta.........................................................56
 
4          Analiza i ocena płynności finansowej Spółki „X” w latach 1995-1998............................61
 
5          Analiza i ocena stopnia zadłużenia Spółki „X” w latach 1995-1998................................63
 
6          Analiza sprawności działania Spółki „X” w latach 1995-1998........................................64
 
7          Analiza wskaźnikowa przepływu środków pieniężnych
 
            Spółki „X” w latach 1995-1998......................................................................................67
 
 
Zakończenie...............................................................................................................................70
 
Załączniki...................................................................................................................................71
 
Literatura....................................................................................................................................83
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
                                                                   Wstęp
 
 
            Ocena działalności przedsiębiorstwa może być dokonywana przy pomocy różnego rodzaju metod, większość z nich opiera się na wykorzystywaniu danych zamieszczonych w sprawozdaniach finansowych. Informacje generowane przez sprawozdania finansowe umożliwiają praktycznie każdemu użytkownikowi określenie sytuacji finansowej, ocenę rezultatów działalności oraz zmian położenia finansowego badanego podmiotu.
 
Analiza kondycji finansowej jednostki stwarza podstawy wyjściowe do wyboru najkorzystniejszych alternatyw przy podejmowaniu decyzji, a także do interwencji w przypadku odmiennego, aniżeli przyjmowano przy decydowaniu, kształtowania się rzeczywistości.
 
Sprawozdania finansowe są wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej nie tylko przez kierownictwo przedsiębiorstwa, ale także przez szerokie grono użytkowników z poza jednostki, zainteresowanych zyskownością, wielkością posiadanego majątku oraz źródeł jego finansowania, stopniem płynności finansowej i zdolnością do obsługi zadłużenia. Ogólnie biorąc ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dokonywana jest w różnej skali oraz z różnych punktów widzenia przez jednostkę i   jej otoczenie, stanowi podstawowy element określenia pozycji konkurencyjnej, wiarygodności i siły ekonomicznej na rynku podmiotu.
 
            Celem pracy jest dokonanie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie informacji uzyskanych z rocznych sprawozdań finansowych.
 
            Zasady sprawozdawczości finansowej i podstawowe sprawozdania finansowe scharakteryzowano w rozdziale pierwszym, zwracając szczególną uwagę na sposób wyceny poszczególnych pozycji. Znajomość sposobu grupowania poszczególnych pozycji sprawozdania oraz stosowanych metod wyceny jest konieczna do odpowiedniego wnioskowania i interpretacji otrzymanych wyników z przeprowadzonej analizy sprawozdań finansowych. Każde ze sprawozdań dostarcza innych wzajemnie uzupełniających się informacji. Bilans zawiera dane o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa oraz o źródłach jego finansowania.
Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o poziomie i źródłach wyniku finansowego osiągniętego przez firmę w danym okresie. Sprawozdanie z przepływu     środków pieniężnych ukazuje rzeczywistą sytuację płatniczą przedsiębiorstwa. Na podstawie tego sprawozdania można ocenić zdolność jednostki do regulowania zobowiązań, perspektywy kreowania przyrostów gotówki, przyszłe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, źródła różnicy między zyskiem i przyrostem gotówki z działalności operacyjnej oraz efekty gotówkowe z działalności inwestycyjnej i finansowej.
                                                                                                                              
          Sprawozdania finansowe służą za podstawę analizy sytuacji majątkowej i kondycji finansowej przedsiębiorstwa - podstawowe założenia i metody tych analiz zaprezentowane zostały w rozdziale drugim. Pierwszym etapem analizy sprawozdań finansowych jest wstępna ocena bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Później dokonano analizy pod kątem rentowności, płynności finansowej, stopnia zadłużenia, sprawności działania oraz przeprowadzono analizę wskaźnikową sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Ocena rentowności przedsiębiorstwa dotyczy takich aspektów, jak rentowność sprzedaży, majątku podmiotu i zaangażowanego kapitału. Ocenę płynności finansowej prowadzi się, biorąc pod uwagę zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań finansowych. Ocena stopnia zadłużenia polega na określeniu zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z długoterminowych zobowiązań finansowych.
Ocena sprawności działania podmiotu dotyczy takich aspektów, jak wykorzystanie potencjału produkcyjnego i gospodarki majątkiem obrotowym. Ocenę kondycji finansowej na podstawie sprawozdań rocznych Spółki „X” za okres 1995 - 1998 przeprowadzono w rozdziale trzecim. W ocenie tej posłużono się zbiorem metod oceny sytuacji finansowej zawartym w rozdziale drugim.
               
 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  G
  Reklama
 
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=