AJNEKLAJNE  
 
  18 Analiza strat... 27.05.2019 00:00 (UTC)
   
 

 
 
 Analiza strategiczna firmy "Kot"


 
ZAŁOŻENIA
Firma "Kot"
Jest firmą rodzinną.
1. Charakter przedsiębiorstwa
Firma produkuje Ketchup na bazie naturalnego koncentratu warzywnego dostarczanego bez ograniczeń z dużej przetwórni owoców i warzyw oraz wody nie zanieczyszczonej pochodzącej ze źródła znajdującego się na własnym terytorium. Niedawno firma rozpoczęła swoją działalność.
2. Środki firmy:
Zasoby własne to około 50%, czyli 100.000 PLN, reszta kolejne 100.000 PLN to długoterminowy kredyt pobrany w banku na działalność gospodarczą. Własny teren + magazyn + garaż + 2samochody dostawcze + źródło wody .
3. Zatrudnienie:
Właściciele, czyli: Jacek - technolog żywności, Agata - ekonomistka
+ 2 kierowca-konwojent
+ 1 magazynier
+ 1 pracownik do obsługi maszyny mieszającej
+ 3 pracowników do obsługi myjni oraz pakowania, zamykania i sprawdzania pojemników
+ 1 księgowa
Linia technologiczna posiada nowoczesne rozwiązania. Miejsca do składowania - magazyn są wystarczające.
4. Rejon działania:
Małe miasteczko, położone w obrębie 60km od miasta wojewódzkiego, o walorach zdrowotno turystycznych.
5. Konkurencja firmy:
W sąsiednim miasteczku jest zakład przetwórstwa owoców i warzyw produkowanych na bazie wody z wodociągów miejskich, które są konfekcjonowane tylko w pojemnikach plastikowych.
OPRACOWANIE
 Firma "Kot"
 
MISJA, CREDO FIRMY:
Propagowanie zdrowego trybu odżywiania się wśród społeczeństwa.
 
CEL FIRMY:
Umacnianie swojej pozycji na rynku ketchupów.


ANALIZA SWOT
Mocne strony firmy:
Słabe strony firmy:
1. Firma posiada zapewnione źródła surowcowe, czyli własne źródło wody i dostawy naturalnego koncentratu pomidorowego z dużej przetwórni owoców i warzyw.
2. Dobrze przemyślane strategie funkcjonalne, tzn. nowoczesna linia produkcyjna, zapewnione miejsce składowania, własna technologia, unikatowa receptura produkcji.
3. Brak silnej konkurencji bezpośredniej - najbliższy producent ketchupów produkuje na bazie wody kranowej używając plastikowych pojemników plastikowych.
4. Odpowiednio wykształcona kadra kierownicza:
- Jacek - technolog żywności,
- Agata - ekonomistka.
5. Zdolność do innowacji produkcyjnych dzięki nowoczesnej, małej linii produkcyjnej.
6. Produkcja ekologiczna - "zdrowa" na bazie naturalnego koncentratu pomidorowego przy użyciu własnej nie zanieczyszczonej wody.
7. Niższe koszty wytwarzania dzięki posiadaniu własnego wyposażenia: działki, garażu, samochodów dostawczych oraz źródło czystej wody .
8. Korzystna lokalizacja zakładu ze względu na uzdrowiskowy charakter miejscowości.
9. Łatwość w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji ze względu na rodzinny charakter firmy.
10. Dobra współpraca załogi.
11. Wysoki poziom kierownictwa, dzięki odpowiedniemu wykształceniu.
12. Wysoka jakość produkcji.
13. Skoncentrowany asortyment produkowanego ketchupu (ze względu na smak i wielkość opakowań).
14. Duża szybkość procesu podejmowania decyzji i brak zakłóceń w przekazie informacji.
15. Łatwość dotarcia do klientów dzięki własnemu środkowi transportu.
16. Mała szkodliwość dla środowiska naturalnego.
17. Niskie koszty administracyjne, dzięki nierozbudowanej strukturze organizacyjnej.
18. Krótki kanał dystrybucji.
1. Mało znacząca pozycja na rynku.
2. Mały udział przedsiębiorstwa w rynku ketchupów
3. Brak ugruntowanej opinii wśród klientów.
4. Mało znana marka .
5. Małe doświadczenie w produkcji ketchupów.
6. Słaby image firmy.
7. Brak przewagi konkurencyjnej.
8. Mały udział zasobów własnych w środkach finansowych firmy (wysokie zadłużenie).
9. Mało rozwinięta sieć dystrybucji (tylko dwa samochody dostawcze).
10. Uzależnienie pod względem surowcowym od jednej przetwórni owoców i warzyw.
11. Mała zdolność samofinansowania.
12. Ograniczone możliwości dalszego pozyskiwania środków finansowych przez kredytowanie.
13. Ograniczone możliwości dalszego rozwoju produkcyjnego ze względu na posiadanie tylko jednej linii technologicznej.
14. Istnienie wielu substytutów na rynku.
15. Wysokie koszty jednostkowe spowodowane małą skalą produkcji.
16. Początkowy brak stałych klientów.
17. Popyt na produkcję ulegający wahaniom sezonowym.
18. Brak jakichkolwiek rezerw kadrowych.
19. Uzależnienie wysokości ceny produktów od cen półproduktów (koncentrat pomidorowy).
20. Nadmierne obciążenie kierowników działalnością bieżącą.
21. Początkowy mały asortyment produkcji ograniczony tylko do produkcji jednego rodzaju ketchupu.
22. Utrudnione kontakty z innymi firmami z branży ze względu na odległość i trudny szlak komunikacyjny.
23. Nazwa firmy „kot” nie pasująca do ketchupu.
24. Mała elastyczność linii produkcyjnej.
25. Skromne działania badawcze.
26. Niska atrakcyjność pracy ze względu na monotonię i brak możliwości awansu.
27. Mała wiarygodność firmy (nowa i mała firma), trudności w kredytowaniu.
28. Możliwość wystąpienia problemu ilościowego w produkcji do potrzeb rynku.
Szanse
Zagrożenia
1. Możliwość pojawienia się nowych grup klientów.
2. Możliwość pojawienia się stałych klientów.
3. Możliwość poszerzenia asortymentu produkcji.
4. Możliwość dywersyfikacji poziomej, czyli wprowadzenie innych produktów np. sosów pomidorowych (do spagetti) , soków pomidorowych, ketchupów pikantnych, lub nietypowo poprawianych smakowo.
5. Możliwość współpracy z innymi firmami.
6. Możliwość wejścia na nowe rynki.
7. Zdobycie wysokiej renomy dzięki wysokiej jakości wyrobów.
8. Spodziewana poprawa stopy życiowej społeczeństwa.
9. Wzrost zainteresowania społeczeństwa zdrową żywnością.
10. Możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych.
11. Poprawa jakości szlaków komunikacyjnych.
12. Utworzenie w miasteczku parku krajobrazowego, o walorach turystycznych.
13. Pojawienie się dostępu do nowości na rynku ketchupów.
14. Obniżenie stopy oprocentowania kredytów.
15. Obniżenie stawek opodatkowania.
16. Zdobycie zaufania dostawców i możliwość uzyskania odroczenia płatności w przetwórni owoców i warzyw.
17. Wprowadzenie nowych form reklamy i promocji.
18. Pojawienie nowych potraw gastronomicznych do konsumpcji z ketchupem.
19. Urozmaicenie nazwy ketchupów, w celu poszerzenia kręgu konsumentów.
20. Brak problemów kadrowych dzięki dużemu rynkowi niskowykwalifikowanych pracowników.
21. Poprawa jakości produktów.
22. Wzrost możliwości uzyskania licencji na produkcję innych produktów.
23. Rozwój współpracy z instytucjami badawczymi.
24. Zdobycie doświadczenia w produkcji ketchupów.
25. Rozwój współpracy z innymi dostawcami koncentratów do produkcji .
26. Udział w systemie franchisingu.
1. Możliwość pojawienia się nowych konkurentów.
2. Wzrost sprzedaży produktów substytucyjnych.
3. Wzrost oprocentowania kredytów.
4. Zmiana potrzeb i gustów nabywców.
5. Niekorzystne zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa).
6. Wzrost rywalizacji na rynku.
7. Możliwość wystąpienia trudności w dostawach z powodu ograniczenia się do jednego dostawcy.
8. Zmienność prawa podatkowego, stawek ZUS, itp.
9. Wyczerpanie się lub zanieczyszczenie źródła wody.
10. Możliwość zniszczenia zakładu spowodowana brakiem zabezpieczenia obiektu (np. brak stróża nocnego).
11. Utrata rynków zbytu.
12. Wyczerpanie możliwości finansowania spowodowane spadkiem wiarygodności kredytowej.
13. Możliwość likwidacji sanatoriów.
Czynniki pozytywne
Czynniki negatywne


Analiza otoczenia dalszego firmy "Kot"
 
1. Otoczenie makroekonomiczne.
               W analizie otoczenia dalszego firmy ważnym elementem jest struktura ludności kraju, którą rozpatrujemy według różnych kryteriów. Przede wszystkim, firma której produkty oferowane są głównie dla konsumentów w wieku od 13 do 55 lat, jest najbardziej zainteresowana strukturą wiekową ludności.
               Innymi wskaźnikami statystycznymi mającymi znaczenie dla firmy jest: duża liczba bezrobotnych.
               Sprzyjającą okolicznością dla firmy jest również fakt, że udział wydatków na żywność w ogólnej strukturze wydatków Polaków jest wysoki.
               Dla firmy duże znaczenie ma także wskaźnik skłonności do wydatkowania przez społeczeństwo dochodów na zdrową żywność.
               Przewidywany jest również wzrost stopy życiowej, dzięki wzrostowi PKB na 1 mieszkańca i obniżeniu się stopy inflacji.
2. Otoczenie technologiczne.
               Jako firma działająca od niedawna na rynku, dysponujemy nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi do produkcji ketchupów, opartymi na standardach europejskich.
               Planowany jest również wzrost wydatków państwa na rozwój badawczy i technologiczny w sektorze artykułów spożywczych.
3. Otoczenie polityczno - prawne.
               Mając na uwadze to, że sfera ekonomiczna i polityczna są splecione ze sobą w różnorodny sposób, żadna analiza strategiczna nie może zrezygnować ze zbadania wpływów polityki na rozwój rynku. W obecnej dobie transformacji ustrojowej w Polsce, nasza firma rodzinna ma duże szanse rozwoju. Dzięki przynależności do promowanego obecnie przez państwo sektora prywatnego możemy korzystać z szerokiego asortymentu ulg gospodarczo-prawnych oraz kredytów długoterminowych. Także w znacznym stopniu do rozwoju może się przyczynić przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej
4. Otoczenie socjokulturowe.
               Czynniki socjokulturowe, jak wszystkie elementy nauk społecznych, są trudno uchwytne, mają najczęściej niewymierny charakter.
               W obecnej sytuacji przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce należy prognozować kierunek ich rozwoju.
 
Analiza otoczenia bliższego firmy "Kot"
 
1. Zagrożenie ze strony nowych oferentów i konkurentów już istniejących.
               Naszą konkurencję stanowią wszystkie firmy produkujące Ketchup. Największymi producentami na rynku są: Kotlin, Pudliszki, Tortex, Rolewski, Helmans, także mogą się pojawić inne głównie z eksportu. Asortyment proponowany przez te firmy jest szeroki i zróżnicowany, aczkolwiek cena proponowanych przez nich towarów jest wysoka, a jakość nie zawsze współgra z nią dzięki czemu atrakcyjność naszego produktu wzrasta. Zaproponowanie niskiej ceny umożliwia nam fakt, iż:
a.      nie ponosimy wysokich kosztów transportu, gdyż posiadamy własny;
b.      nie ponosimy kosztów eksploatacji wody dzięki korzystaniu z własnego źródła na własnym terenie;
c.       mamy małe koszty zatrudnienia pracowników;
2. Analiza odbiorców.
               Stopień koncentracji oferentów naszego typu produktów w regionie jest znacznie mniejszy od stopnia koncentracji odbiorców. Nasze bliskie otoczenie jest rejonem ekologicznie czystym, ma predyspozycje na osiągnięcie walorów turystycznych dlatego będzie bardzo rozwinięta sieć sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych. Potencjalnymi nabywcami naszych produktów są mieszkańcy oraz ludzie z miasta szukający naturalnej rekreacji w blisko położonych lasach.
               Nasi odbiorcy regularnie wypoczywają w obrębie naszego miasteczka, co zapewnia naszej firmie ciągły popyt (grillowanie). Poza tym mamy już kilku odbiorców w mieście wojewódzkim.
3. Analiza dostawców.
               Naszym jedynym dostawcą półproduktów jest zakład przetwórstwa owoców i warzyw, co może doprowadzić do uzależnienia naszej produkcji od produkcji przetwórni. Umowa z tą przetwórnią zapewnia nam nieograniczone dostawy ekstraktu.
               Nie jesteśmy uzależnieni od dostawców wody pitnej dzięki posiadaniu własnego źródła.
               Ponieważ posiadamy własne środki transportu oraz zatrudniamy kierowców mamy niskie koszty dostawy półproduktów.
4. Substytuty.
               Ponieważ firma "Kot" specjalizuje się w produkcji towarów dla ogólnej grupy konsumentów, do substytutów naszego produktu zaliczyć należy:
 - substytuty:
o        ketchup produkowany przez firmę działającą w sąsiednim mieście;
o        musztarda , majonez, śmietana, różne sosy lub sam przecier pomidorowy, wytwarzane przez zupełnie inne firmy.
 
PODSUMOWANIE
               Po przeprowadzeniu analizy SWOT stwierdzam, że mamy do czynienia z firmą która ma przewagę słabych stron nad mocnymi, ale sprzyja jej układ warunków zewnętrznych.
               Strategia firmy powinna polegać na wykorzystywaniu szans przy jednoczesnym zmniejszaniu lub poprawianiu niedociągnięć wewnętrznych. Z tego wynika, że najodpowiedniejszą strategią jest strategia konkurencyjna.
              Najkorzystniejsze dla firmy "Kot" jest przekształcenie jej słabych stron w mocne przy jednoczesnym wykorzystaniu nadarzających się szans. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy przeważają słabe strony.
 
Proponowane dalsze kierunki działania:
1.      Ze względu na słabą sytuację finansową firmy dążenie do zawarcia aliansu strategicznego z innym przedsiębiorstwem.
2.      Dywersyfikacja (produkcja sosów, soków pomidorowych).
3.      Rozwój sieci dostawców w celu zabezpieczenia się przed brakiem ciągłości dostaw.
4.      Nasilenie reklamy w celu zapoznania potencjalnych konsumentów z ofertą naszej firmy.
5.      Nasilenie działań w kierunku poszerzenia rynków zbytu.
6.      Dążenie do pozyskania kredytu kupieckiego u przetwórni owoców i warzyw.
7.      Zakup nowych środków transportu w celu łatwiejszego dotarcia do odbiorców.
8.      Zakup dodatkowych nowych linii produkcyjnych.
9.      Urozmaicenie produktu ze względu na smak.
10. Utrzymanie wysokiej jakości produktów, w celu wypracowania dobrego image firmy.
11. Działania promocyjne na terenie sąsiednich województw.
12. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania poprzez kredyty długoterminowe, dotacje z budżetu gminy, pożyczki z Banku, przyjęcie nowego wspólnika, itp.
13. Przeprowadzenie badań marketingowych odnośnie wielkości zapotrzebowania na ketchup.
14. Tworzenie nowych kanałów dystrybucji.
 
 
 
 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  G
  Reklama
 
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=