AJNEKLAJNE  
 
  2 Anal wskaznikowa sprawozdań finansowych 26.05.2019 23:29 (UTC)
   
 

 

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych – Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

 

Analiza wskaźnikowa przeprowadzana jest na podstawie sprawozdań finansowych:

-         bilans

-         sprawozdań z dochodów i kosztów

-         sprawozdań przepływów pieniężnych

 

Wskaźnikami zainteresowani są

-         osoby zarządu

-         kredytodawcy (np. bank)

-         akcjonariusze

 

Podstawowy podział wskaźników, pozwala wyróżnić cztery grupy:

-         analiza płynności finansowej

-         analiza zadłużenia

-         analiza rentowności

-         sprawność działania (funkcjonowania) przedsiębiorstwa

 

       I.      Wskaźniki oceny płynności finansowej firmy

 

Do oceny zdolności firmy do wywiązywania się z zobowiązań służą następujące wskaźniki:

-         wskaźnik płynności bieżącej = (aktywa bieżące)/(pasywa bieżące)

-         wskaźnik szybki = (gotówka + należności)/(pasywa bieżące)

 

 

Nazwa wskaźnika

 

Rok

1997

1998

1999

2000

W. płynności bieżącej

1,68

2,07

3,13

3,51

W. szybki

1,26

1,17

1,83

2,07

 

Wskaźnik płynności bieżącej umożliwia ocenę czy następujące w firmie zobowiązania mogłyby być spłacone dzięki upłynnieniu środków obrotowych.

Firma ABC wykazuje z roku na rok wzrost tego wskaźnika, co oznacza poprawę finansową tej firmy. Patrząc np. w roku 1998, wartość wskaźnika wynosi 2,07, co oznacza, że środki, które ta firma posiada wystarczają na ponad dwukrotne pokrycie zobowiązań. W roku 1999 oraz 2000 występuje zbyt wysoka jego wartość, co oznacza, że ta firma w niedostatecznym stopniu finansuje swoją bieżącą działalność ze źródeł zewnętrznych.

Wskaźnik szybki może być nieznacznie niższy od wskaźnika płynności bieżącej. Niestety firma ABC w trzech ostatnich latach większość środków pieniężnych miała „zamrożoną” w zapasach.

 

    II.      Ocena stopnia zadłużenia firmy

 

Zadłużenie przedsiębiorstwa może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy.

Krótkoterminowy związany jest z oceną płynności finansowej przedsiębiorstwa, natomiast długoterminowy z oceną wypłacalności firmy (związany z działalnością inwestycyjno – rozwojową)

W ocenie zadłużenia korzystamy z następujących wskaźników:

-         wskaźnika ogólnego zadłużenia = (zobowiązania ogółem)/(aktywa ogółem)

-         wskaźnika zadłużenia kapitału = (zobowiązania ogółem)/(kapitał własny)

 

Do oceny możliwości obsługi długu:

-         wskaźnik pokrycia obsługi długu = (zysk netto)/(raty kredytu + odsetki)

-         wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym = (kapitał własny)/(majątek ogółem)

 

Zobowiązania ogółem = pasywa bieżące + kredyt długoterminowy

Kapitał własny = kapitał akcyjny + zysk zatrzymany

 

Nazwa wskaźnika

 

Rok

1997

1998

1999

2000

W. ogólnego zadłużenia

0,45

0,44

0,36

0,29

W. zadłużenia kapitału

0,84

0,81

0,56

0,42

W. pokrycia obsługi długu

---

1,15

1,71

2,74

W. pokrycia majątku kapitałem własnym

0,54

0,55

0,64

0,71

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia określa udział kapitałów obcych (zobowiązań) w finansowym majątku firmy. Pożądana wielkość tego wskaźnika wynosi 0,54 – 0,67 (w firmie, w której nie została zachwiana równowaga między kapitałem obcym a własnym)

W przypadku firmy ABC wartość tego wskaźnika w każdym roku jest niższa od pożądanego. Oznacza to, że firma nie jest obciążona zbyt dużym ryzykiem finansowym, co oznacza, że posiada ona zdolności do spłaty długu.

Wskaźnik pokrycia obsługi długu informuje nas czy przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić raty kredytu wraz z odsetkami. W naszym przypadku, wskaźnik ten jest powyżej 1, co oznacza, że jest w stanie spłacić raty kredytu wraz z odsetkami. Zdolność spłaty w tej firmie wzrasta z roku na rok.

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym potwierdza zwiększenie samodzielności finansowej firmy, gdyż co rok zwiększa się skala majątku pokryta jej własnymi funduszami.

 

 III.      Analiza rentowności

 

Wskaźnikowa analiza rentowności przeprowadzana może być jako:

-         rentowność sprzedaży

-         rentowność ekonomiczna

-         rentowność finansowa (rentowność kapitałów własnych)

 

Rentowność sprzedaży możemy ocenić za pomocą:

-         wskaźnika rentowności sprzedaży = (zysk netto)/(sprzedaż) * 100

 

Rentowność ekonomiczną za pomocą:

-         wskaźnika rentowności ekonomicznej = (zysk netto)/(aktywa ogółem) * 100

 

Rentowność finansową natomiast obliczamy następująco:

-         wskaźnik finansowy (z.z.k. własnych) = (zysk netto)/(kapitał własny) * 100

 

Nazwa wskaźnika

 

Rok

1997

1998

1999

2000

W. rentowności sprzedaży

---

19,1

21,6

24,68

W. rentowności ekonomicznej

---

10,68

14,86

19,3

W. finansowy

---

19,3

23,3

27,3

 

 

Wskaźnik rentowności sprzedaży, określany jest inaczej zwrotem ze sprzedaży, informuje on o udziale zysku netto w wartości sprzedaży.

Możemy powiedzieć, że w naszej firmie wartość tego wskaźnika wzrasta, co oznacza coraz lepszą sytuację tego przedsiębiorstwa.

Wskaźnika rentowności ekonomicznej nazywany jest również zwrotem z majątku.

Przytoczony wskaźnik potwierdza znaczną poprawę wykorzystania posiadanego majątku, gdyż zysk przypadający na jednostkę wartości tego majątku uległ wydatnemu zwiększeniu.

 

IV.      Ocena wskaźnikowa sprawności działania firmy

 

Ocena sprawności działania to inaczej analiza jego aktywności w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych

Wskaźniki te dzielimy:

-         wskaźnik kontroli kosztów administracji =(koszty administracji)/(sprzedaż)*100

-         wskaźnik globalnego obrotu aktywami =(sprzedaż netto)/(aktywa ogółem; średni stan)

-         wskaźnik rotacji środków trwałych = (sprzedaż netto)/(średni stan środków trwałych)

-         wskaźnik obrotu należnościami = (sprzedaż netto)/(przeciętny stan należności)

 

 

Nazwa wskaźnika

 

Rok

1997

1998

1999

2000

W. kontroli kosztów administracji

0,45

0,44

0,36

0,29

W. globalnego obrotu aktywami

0,84

0,81

0,56

0,42

W. rotacji środków trwałych

---

1,15

1,71

2,74

W. obrotu należnościami

0,54

0,55

0,64

0,71

 

 

Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych informuje nas o udziale kosztów zarządu w wartości sprzedaży. W firmie ABC wartość tego wskaźnika spada, co przyczynia się do lepszej sytuacji tego przedsiębiorstwa. Można również stwierdzić, że w tej firmie koszty administracyjne pozostają w degresywnej zależności w stosunku do wielkości sprzedaży.

Wskaźnik globalnego obrotu aktywami określa ile razy sprzedaż netto jest większa niż wartość aktywów ogółem. Oznacza to, że co rok w firmie ABC wskaźnik zwiększał się.

Wskaźnik rotacji środków trwałych informuje ile razy sprzedaż jest większa od wartości środków trwałych zaangażowanych w przedsiębiorstwie.

Jeżeli natomiast spojrzymy na obrót należnościami, który przedstawia liczbę inkasa, stwierdzimy:

-         przedsiębiorstwo w roku 1999 zmniejszyło czas inkasa należności, gdyż zmniejszyła się częstotliwość obrotu

-         natomiast w 2000 roku w stosunku do 1999 przyspieszyło czas inkasa należności

 

 

 

 

 


            Firma ABC zamierza dokonać inwestycji modernizacyjnej, która ma zwiększyć wydajność produkcji i przynieść pewne oszczędności zużycia energii.

            Aktualnie zakład może osiągnąć 82% nominalnych mocy produkcyjnych, co oznacza produkcję rzędu 0.7 miliona ton wyrobu rocznie.

            Inwestycja podniesie nominalną wielkość mocy produkcyjnych do ok. 1,1 miliona ton wyrobu rocznie co da oszczędność zużycia energii około 8%.

 

Założenia do analizy

 

1.      Koszt inwestycji wyniesie 350 mln zł.

2.      Realizacja w ciągu 1 roku.

3.      W realizacji inwestycji produkcja spadnie o ok. 0,18 mln ton (równowartość trzymiesięcznej produkcji na aktualnym poziomie).

4.      Zakład osiągnie 85% zakładanych nominalnych mocy produkcyjnych.

5.      Zapotrzebowanie na reinwestycje (dokonywane co 3 lata) spadnie o 3 mln zł.

6.      Wartość likwidacyjna oszacowana na 35 mln złotych.

7.      Cena wyrobu – 750 zł – pozostanie bez zmian.

8.      Projekcja na okres 15 lat.

9.      Stawka dyskonta 18%.

 

Zadanie

 

            Sporządzić uproszczone sprawozdanie z dochodów i kosztów „Bez inwestycji” i „Z inwestycją” oraz obliczyć efekt netto przedsięwzięcia.

            Obliczyć przyrost kapitału obrotowego.

Obliczyć wartość zaktualizowaną netto i wewnętrzną stopę zwrotu planowanej inwestycji.

 

 

 

82% * x = 0,7

82/100 * x = 7/10

x = 0,85

             wielkość produkcji

 

Rok realizacji po realizacji inwestycji

 

·        Spadek produkcji 0,7 * 0,18 = 0,52

 

x% * 0,85 = 0,52

x% = 0, 61

x = 61%

 

·        Wzrost nominalnej mocy produkcyjnej do 85%

 

85% * 1,1 = x

x = 0,84

             wielkość produkcji

 

(to oznacza 8% oszczędności energii)

                        106,6 + (106,6 * 8%)=115

Inwestycje

 

 

Arkusz I

 

Sprawozdanie z dochodów i kosztów

 

 

T0

T1

T2

 

Koszt inwestycji 350 mln

Bez inwestycji

Z inwestycją

Po inwestycji

 

Wykorzystanie mocy produkcyjnej

Produkcja w mln ton

Cena jednostkowa

Sprzedaż

82%

61%

85%

 

0,7

0,52

0,94

 

750

750

750

 

525

390

705

 

Zużycie – koszty produkcji

Surowce (zł) 37,5

Paliwa i energia (zł) 115/106,6

Inne (% sprzedaży) 16,7 %

26,25

19,5

32,25

 

80,5

59,8

100,20

 

87,68

65,13

117,75

 

194,43

144,43

253,2

Koszty sprzedaży i administracji 2%

Zysk Brutto

10,5

7,8

14,1

320,07

237,77

437,7

 

 


 

Arkusz II

 

Efekt netto

 

 

T1-T0

T2-T1

T2-T0

 

Przyrost sprzedaży

Przyrost produkcji

 

Przyrost kosztów produkcji sprzedanej

Surowce

Paliwa i energia

Inne (sprzedane)

Razem

-135

315

180

 

-0,18

0,42

0,24

 

 

 

 

 

 

7

157,75

9

 

-20,7

40,4

19,7

 

-22,55

52,6

30,05

 

-50,25

108,75

58,75

Przyrost kosztów sprzedaży i administracji Zysk Brutto

-2,7

6,3

3,6

-82,05

199,95

117,65

 

 

 

Przyrost kapitału obrotowego

 

 

Współczynnik bazowy

T1-T0

T2-T1

T2-T0

 

Aktywa bieżące

 

 

 

 

 

Gotówka (% sprzed)

Należności

Zapasy:

Surowce (% sprzed)

Wyroby gotowe (% sprzed)

Części zamienne (z inwestycji)

Inne (% sprzed)

3%

-4,05

9,45

5,4

 

0,08

-10,8

25,2

14,4

 

 

 

 

 

 

4%

-5,4

12,6

7,2

 

10%

-13,5

31,5

18

 

3%

10,5

10,5

10,5

 

9%

-12,15

28,35

16,2

 

Razem

 

-35,4

117,6

71,7

Pasywa bieżące:

Zobowiązania

Inne(% sprzed)

Razem

 

 

 

 

0,10

1%

-13,5

-1,35

-14,85

31,5

3,15

34,65

18

1,8

19,8

Przyrost kapitału obrotowego

 

-20,55

82,95

51,9

 


Aneks 2

 

Firma ABC – Projekcja sprawozdań finansowych

 

Bilans

Zestawienie przepływów pieniężnych za:

1998

1999

2000

 

Źródła

Zysk przed spłatą odsetek

Amortyzacja

Przyrost kredytów długoterminowych

Przyrost zobowiązań

Razem źródła

 

 

110

30

50

5

195

 

 

172,5

35

0

-13,5

193,75

 

 

245

35

0

18

298

 

Zastosowania

Spłaty rat kredytów długoterminowych

Odsetki

Razem obsługa długu

 

 

20

28

58

 

 

30

27

57

 

 

30

24

54

Przyrost środków trwałych

Przyrost należności

Przyrost zapasów

Podatki

Dywidendy

Razem zastosowanie

50

40

50

15

25

180

 

0

10

22,5

48

25

105,5

 

50

25

37,5

73

25

210,5

 

Przyrost (spadek) środków pieniężnych

 

238

 

162,5

 

 

264,5

Stan początkowy

+/- zmiana w roku

 

-43

 

-31,5

 

33,5

Stan środków na koniec roku

52

83,5

117

 

 

 

 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  G
  Reklama
 
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=