AJNEKLAJNE  
 
  7 Analiza wskaźników finansowych 26.05.2019 23:41 (UTC)
   
 
Analiza wskaźników finansowych
Wskaźnik jest głównym elementem sprawozdań finansowych. Obrazuje nam wartości względne działalności przed.
Dla porównań wskaźników przed. ze wzorem przyjęto możliwości:
1.1.Analiza w przekroju sektorowym (wyniki jednej firmy porównuje się albo z wynikami innej firmy, albo z reprezentatywną próbą firm w danej branży, lub ze średnią branżową)
2.2.Analiza w czasie (ocenia się wielkości wskaźników jednej firmy w danym roku w stosunku do lat poprzednich.
 
Wskaźniki (jest 5 grup wskaźników):
1.1.wskaźniki płynności
2.2.wskaźniki sprawności działania (efektywności)
3.3.wskaźniki rentowności
4.4.wskaźniki zadłużenia
5.5.wskaźniki rynkowe
 
1,2,3 - oceniają przedsiębiorstwo z punktu widzenia bieżącej, krótkoterminowej jego działalności.
4,5 - informują o długoterminowych perspektywach firmy.
 
Wskaźniki płynności -2 -(informują nas o zdolności firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych „czy przed. ma szybki dostęp do gotówki)
1.1.wskaźnik bieżącej płynności (ogólnej płynności) - mówi nam ile razy aktywa bieżące przed. pokrywają bieżące zobowiązania (pożądany jest na poziomie 2,0 - oznacza to, że przed. powinno mieć 2 razy większe aktywa od zobowiązań)
2.wskaźnik szybki (bieżącej płynności) - mówi nam o tych aktywach, które najszybciej można zamieniać na gotówkę (należności, gotówka, łatwo zbywalne papiery wartościowe)
 
Wskaźniki efektywności - 4 -(sprawności działania) - informują o tym jak szybko firma zamienia swoje zapasy i należności na rachunkach na gotówkę.
1.1.wskaźnik rotacji zapasów - mówi nam o gospodarce zapasami w przed. (im większy tym lepszy - średnia wynosi 7,5)
2.wskaźnik rotacji należności - o liczbie dni jaka upływa od momentu sprzedaży towaru do terminu zapłaty.
3.wskaźnik rotacji środków trwałych - ukazuje nam efektywność wykorzystania śr. trwałych w tworzeniu sprzedaży. Jeżeli firma ma przestarzały majątek to wskaźnik wtedy jest wyższy i przed. jest bardziej przestarzałe.
4.wskaźnik rotacji aktywów całkowitych - mówi nam ile razy sprzedaż jest większa od majątku
Wskaźniki rentowności (zyskowności) - 4 - służą one do pomiaru osiąganego przez przed. zysku, przy czym chodzi tu nam o względne miary tego zysku. Zysk ten odnosi się do wskaźnika rentowności, zaangażowania kapitału, majątku i sprzedaży. Dane pochodzą z bilansu i rachunku zysku i strat.
1.1.stopa rentowności kapitałów własnych (ROE) - jaki przed. osiąga zysk w stosunku do kapitału własnego. Jeżeli jest wyższy to lepszy.
2.stopa rentowności majątku (ROJ) - jaki zysk przypada w przed. Wyższy - lepszy.
3.stopa rentowności sprzedaży brutto - jaki jest udział kosztów w stosunku do sprzedaży. Wyższy - lepszy.
4.stopa rentowności sprzedaży netto - ile groszy ze złotówki uzyskanej ze sprzedaży pozostaje w przed. po odliczeniu wszystkich i podatków.
Wskaźniki zadłużenia -2 - pokazują w jakiej części przed. finansowane jest ze środków innych niż akcjonariusze. Oceniają firmę w długim okresie.
1.1.wskaźnik zadłużenia ogółem - jaka część aktywów przed. finansowana jest z kredytu. Jest to miernik, który pokazuje nam stopień ryzyka jaki przenosi przed. na kredytodawcę. Im mniejszy wskaźnik tym mniejszy udział kredytu.
2.wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem - mówi nam ile razy przed. może spłacić swoje odsetki. Im wyższy wskaźnik tym mniej kredytu przed. ma zaciągnięte.
Wskaźniki rynkowe - 2 -są przedmiotem zainteresowania przyszłych inwestorów (przed.)
1.1.wskaźnik zyskowności na jedna akcję (EPS) - jaki zysk przypada na 1 akcję. Są przedmiotem zainteresowania przyszłych akcjonariuszy.
2.wskaźnik ceny akcji w stosunku do bieżących zysków (P/E). Im niższy tym inwestorzy chętniej kupują akcje.
 
Ograniczenia stosowania analizy wskaźnikowej.
Firmy prowadzące różnorodną działalność mają trudności z interpretacją wskaźników w dokonaniu łącznej oceny. Sezonowość produkcji bardzo utrudnia analizę wskaźnikową. Przed. przygotowuje analizę wsk. w określonym układzie - możliwości manipulacji danymi.
 
Dźwignia finansowa - jest to wzrost kapitału własnego (ROE) ponad rentowność majątku ogółem (ROJ) dzięki zaangażowaniu kapitału obcego.
 
Finansowanie obce przedsiębiorstwa - jest to finansowanie za pomocą pożyczonego kapitału.
 
Zalety finansowania obcego:
1.1.Dawca kapitału nie wpływa na podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, nie może dokonywać jego kontroli, bowiem nie nabywa prawa własności.
2.2.System podatkowy traktuje fin. obce korzystnie, bowiem odsetki od pożyczonego kapitału stanowią koszty działalności przedsiębiorstwa i w związku z tym pomniejszony jest zysk do opodatkowania
3.3.Dzięki obcym środkom istnieje możliwość pozyskania nowych kapitałów bez przyjmowania nowych wspólników lub akcjonariuszy
4.4.Dzięki finansowaniu obcemu przedsiębiorstwo może utrzymać płynność finansową
5.5.Finansowanie obce w określonych warunkach może wpływać korzystnie na wsk. ROE
 
Wady finansowania obcego:
1.1.Obcy kapitał wymaga poniesienia kosztów w postaci odsetek, które muszą być zapłacone niezależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
2.2.Z finansowaniem obcym wiąże się zapewnienie wierzycielowi gwarancji, które są kosztowne (gwarancje, kapitały własne, zabezpieczenia rzeczowe)
 
Kryteria klasyfikacji finansowania obcego:
1.1.Podział wg czasu
-- krótkoterminowe (do roku)
-- średnioterminowe
-- długoterminowe
2.2.Rodzaj kredytodawcy
-- bankowe (krótko i długoterminowe)
-- pozabankowe (krótko i długoterminowe)
 
1.1.Kredyty krótkoterminowe bankowe:
a)a)kredyty pod zastaw należności (kredyt w rachunku bieżącym)
b)b)kredyty pod zastaw ruchomości (kredyty pod zastaw papierów wartościowych lub towarów) - kredyt wekslowy
 
2. Kredyty krótkoterminowe pozabankowe
a)a)kredyt handlowy (kupiecki, towarowy)
** kredyt dostawcy
-- wyposażeniowy
-- towarowy
** kredyt odbiorcy
 
3. Mieszane (bankowe i pozabankowe)
a)a)faktoring
 
4. Kredyty długoterminowe pozabankowe
a)a)pożyczka pod skrypt dłużny
b)b)obligacje przedsiębiorstwa
c)c)leasing
d)d)fraczaizing
 
Ad 1) Kredyty krótkoterminowe bankowe
Przedsiębiorstwo może negocjować warunki kredytu. Bank jako kredytodawca jest zainteresowany:
-- bezpieczeństwem - dokładnie analizuje zdolność kredytową kredytobiorcy
-- stosownością - banki muszą udzielać kredytów, ale muszą się chronić przed działalnością niestosowną (hazard, handel narkotykami)
-- zyskownością - banki są przedsiębiorstwami. Dążą do maksymalizacji zysku. Zysk mogą osiągać w sposób bezpośredni, czyli bank stara się zwiększać różnicę między stopą wkładów, a stopą kredytów. Pośrednia metoda to zabezpieczenie się przed ryzykiem.
Rodzaje kredytów z punktu widzenia stosowanych zabezpieczeń:
-- pod zastaw należności - jeżeli saldo przedsiębiorstwa jest ujemne to przedsiębiorstwo musi płacić prowizję.
-- pod zastaw ruchomości (w postaci towarów, zapasów, papierów wartościowych oraz weksli)
Zapasy muszą spełniać warunki:
-- nie powinny ulegać fizycznemu ubytkowi
-- powinny mieć względnie jednorodną jakość
-- powinny mieć stosunkowo małą masę w stosunku do wartości
-- powinny mieć rynkową wartość handlową, względnie stabilne ceny, szeroki rynek zbytu
 
Ad 2) Kredyty krótkoterminowe pozabankowe
Kredyty handlowe - kredytodawcą jest przedsiębiorstwo. Kredytodawca (producent) przekazuje swojemu odbiorcy towar i godzi się na zapłacenie za ten towar w terminie późniejszym. Kredyt ten powstał w wyniku trudności ze zbytem towaru.
Kredyt wyposażeniowy - kredytodawca (producent) udziela pożyczki kredytobiorcy w postaci gotówki na przyszłe wyposażenie przedsiębiorstwa. W zamian za to zobowiązuje kredytobiorcę do zakupu towarów w przedsiębiorstwie kredytodawcy.
Kredyt towarowy - producent dostarcza towary i odracza termin płatności. Koszty kredytu są kalkulowane w cenę towaru. Koszty te noszą nazwę „skonto”.
skonto = cena towaru + odsetki
Termin skonta - jest to ilość dni od momentu dostarczenia towaru odbiorcy do momentu kiedy odbiorca zapłaci za ten towar.
Kredyt odbiorcy - kredytodawcą jest odbiorca. Odbiorca towaru udziela kredytu producentowi przed odbiorem, a często przed wyprodukowaniem towaru (przedpłaty).
Weksle własny - wystawcą jest odbiorca
Weksel trasowany - wystawcą jest dostawca
 
Akcept:
-- wyraźny - odbiorca musi złożyć podpis na wekslu w określonym terminie. Stosowany jest w przypadku kiedy nie mamy zaufania do odbiorcy.
-- milczący - jeżeli odbiorca nie złoży sprzeciwu w określonym czasie wtedy weksel zostaje zaakceptowany.
 
Ad 3) Factoring - polega na tym, że wyspecjalizowane instytucje lub bank reguluje należności podmiotów gospodarczych i następnie sam egzekwuje należności od dłużnika. Kupuje należności przed terminem zapłaty, dlatego factoring jest specyficznym rodzajem kredytu.
 
Funkcje factoringu:
a)a)Finansowanie - polega na tym, że factor udziela kredytu producentowi pod zastaw należności przyszłych producenta i zmniejsza ten kredyt od 10-20% należności zamówienia .
b)b)Gwarancja - polega na tym, że następuje przeniesienie ryzyka uzyskanych środków od odbiorcy na factora
c)c)Usługowa - factor może podejmować się prowadzenia przedsiębiorstwa, fakturowania,, zarządzać finansami, może prowadzić działalność marketingową.
 
Warianty faktoringu:
1.1.F. bez regresu (realizowana jest tylko funkcja finansowania)
2.2.F. z regresem (realizowana jest tylko funkcja gwarancji)
3.3.F. klasyczny (realizowana jest funkcja finansowania i gwarancji)
 
Faktoring z punktu widzenia jawności:
1.1.Jawny - producent przyznaje się swojemu odbiorcy, że korzysta z usług faktora.
2.2.Cichy - odbiorca nie wie, że producent korzysta z usług faktora.
Ryzyko faktora jest większe przy faktoringu cichym.
 
Ocena faktoringu
Zalety:
-- pozwala zachować płynność finansową.
-- istnieje możliwość regulowania zobowiązań w terminie, co pozwala korzystać ze skonta (przy kredycie towarowym)
-- korzystanie z faktoringu daje możliwość pominięcia korzystania z kredytu towarowego.
 
Wady:
-- faktoring jest drogi
-- poprzez korzystanie z faktoringu cierpi reputacja firmy (uważa się że korzystanie z faktoringu świadczy o słabej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa)
-- ograniczenie kontaktów z odbiorcami
-- przedsiębiorstwo może uzależnić się od faktora
 
Ad 4) Pożyczki długoterminowe pozabankowe udzielane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe i przez towarzystwa ubezpieczeń społecznych.
 
Pożyczka jest to przeniesienie prawa własności i oddanie do dyspozycji w określonym czasie. Nie ma określonego celu.
 
Kredyt jest to operowanie środkami kredytodawcy. Kredytodawca decyduje jak te środki mają być wykorzystane. Kredyt ma określony cel wykorzystania środków.
 
Pożyczki długoterminowe:
1.1.Pożyczka pod skrypt dłużny.
2.2.Obligacje przemysłowe.
 
Ad 1) Pożyczka pod skrypt dłużny - jest dokumentem, który potwierdza przyjęcie kwoty pożyczki przez kredytobiorcę. Nie jest on papierem wartościowym w momencie jego wystawienia i dlatego ma cechy, które różnią go od papieru wartościowego.
-- w przypadku utraty skryptu dłużnego wierzyciel może udowodnić, że udzielił pożyczki i może dochodzić swoich praw - odwrotnie przy utracie pap. wartościowego
-- przeniesienie prawa własności występuje w drodze cesji, która często wymaga zgody dłużnika, natomiast w przypadku papieru wartościowego przekazanie prawa własności dokonywane jest bez wyrażenia zgody.
Zabezpieczeniem przy tych pożyczkach jest prawo hipoteczne. Spłata pożyczki jest z odroczeniem czasowym, w różnych ratach, wraz z odsetkami.
Korzyści dla przedsiębiorstwa:
-- pożyczka taka nie wymaga zezwolenia odpowiednich władz.
-- przedsiębiorstwo nie musi publikować informacji o swojej działalności gospodarczej.
Korzyści dla pożyczkodawcy:
-- kapitał nie jest narażony na wahania kursu, a lokowane pieniądze nie są narażone na utratę
 
Rodzaje pożyczek pod skrypt dłużny:
1.1.Bezpośrednie - podstawą przyznania pożyczki jest umowa, która zawarta jest bezpośrednio między przedsiębiorstwem, a pożyczkodawcą, lub pośrednio za pomocą pośredników. Zadaniem pośredników jest znalezienie pożyczkodawców. Wtedy przedsiębiorstwo podpisuje indywidualną umowę z pożyczkodawcą.
2.2.Pośrednie - zawsze występuje pośrednik. Bierze on na siebie ryzyko związane ze zmianą terminu spłaty pożyczki, stopy oprocentowania.
 
Ad 2) Obligacje przemysłowe.
Instrumentem, który pozwala przedsiębiorstwu uzyskać kapitał w dużej ilości są obligacje przemysłowe przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo uzyskuje środki w drodze emisji obligacji. Emitentem jest przedsiębiorstwo. Zapis długu przedsiębiorstwa wobec wierzyciela - do zwrotu kapitał z odsetkami w ustalonym terminie. W celu ochrony praw wierzycieli przedsiębiorstwo emitujące obligacje musi mieć zgodę min. ....... oraz centralnej komisji pap. wartościowych
Z punktu widzenia emitenta występują 2 rodzaje obligacji:
1.1.Własne - samo przedsiębiorstwo zajmuje się emisją.
2.2.Obce - gdy przedsiębiorstwo zajmuje się emisją przez instytucje kredytowe np. NBP
 
Obligacje charakteryzują się niezmiennością oprocentowania. Na rynku kapitałowym mogą występować pożyczki obligacyjne bez nominalnego oprocentowania (z kuponem 0). Pożyczkodawca uzyskuje swoje oprocentowanie w ten sposób, że pożyczkobiorca dostaje sumę pieniędzy niższą od wartości nominalnej lub spłaca wyższą od wartości nominalnej.
W przypadku obligacji może dochodzić także do innych działań mających na celu sprzedaż obligacji, np.:
Sprzedaje się takie obligacje poniżej PARI.
Spłata takich obligacji powyżej PARI.
Zwrot całej kwoty po okresie emisji (np. spłata po 20 latach)
Spłata w ratach (pierwsza rata nie może być wcześniej niż po 5 latach)
Możliwość odkupienia obligacji na giełdzie za pomocą funduszów spłaty.
 
Leasing - jest to umowa na piśmie zgodnie z którą leasingodawca przekazuje biorcy prawo do korzystania z mienia zakł. pracy, urządzeń, itp., czyli daje do dyspozycji dane dobro inwestycyjne na określony czas i za określony czynsz. Przedmiotem leasingu mogą być dobra konsumpcyjne, inwestycyjne i nieruchomości.
 
Rodzaje leasingu:
1.1.Wg. umiejscowienia leasingodawcy
-- bezpośredni - leasingodawcą jest producent danego towaru
-- pośredni - kiedy leasingiem zajmuje się wyspecjalizowana firma leasingowa, bądź bank.
2.2.Wg. treści (charakteru) ekonomicznej
-- eksploatacyjny
-- finansowy
Większość umów leasingowych zawiera bazowy okres najmu. Jest to czas zawarty w umowie, w którym umowa nie może być wypowiedziana.
 
Eksploatacyjny - jest to tradycyjna forma najmu i dotyczy dóbr standardowych, które wynajmowane są na krótki czas. W związku z tym leasingodawca wielokrotnie wynajmuje przedmiot leasingu.
Cechy:
-- nie określa się podstawowego okresu najmu.
-- istnieje prawo krótkoterminowego wypowiedzenia, krótszego niż połowa okresu najmu.
-- całkowita amortyzacja przedmiotu może nastąpić tylko przez wielokrotne oddawanie przedmiotu w leasing
-- Leasingodawca przejmuje wszelkie ryzyko, przejmuje koszty napraw, ubezpieczenia. Leasingodawca po upływie terminu umowy nie ma żadnego prawa do przedmiotu leasingu.
-- Przedmiot leasingu jest zawsze w okresie umowy własnością leasingodawcy. Leasingodawca jako właściciel wykazuje przedmiot leasingu po stronie aktywów i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca płaci raty leasingowe za korzystanie z dobra i wlicza je do kosztów dzięki czemu płaci niższy podatek.
 
 
 
 
 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  G
  Reklama
 
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=