AJNEKLAJNE  
 
  9 Biznes Plan 26.05.2019 23:02 (UTC)
   
 
 
Biznes Plan
CIASTKARNIA   „SZAROTKA”
 
 
SPIS TREŚCI
 • I. STRESZCZENIE
 • II. OPIS INWESTYCJI
  • DANE O INWESTORZE .
   • Siedziba Inwestora
   • Przedmiot Działalności Inwestora
   • Kapitał i Lista Udziałowców
   • Pozycja Finansowa Inwestora
   • Sprawy Sądowe i Zobowiązania
  • WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE .
   • Wymagania Formalno-Prawne
  • CEL I ZAKRES INWESTYCJI .
   • Cel Inwestycji
   • Lokalizacja Inwestycji
   • Środki Realizacji Celu
   • Uzasadnienie dla Inwestycji
   • Oddziaływanie na Środowisko
   • Harmonogram Realizacji
  • WYKONAWCY INWESTYCJI .
   • Zestawienie Posiadanych Ofert
   • Główni Dostawcy na Rynku
  • OTOCZENIE INWESTYCJI . .
   • Sytuacja Podatkowa
   • Ubezpieczenia
   • Polityka Gospodarcza
 • III. ANALIZA MARKETINGOWA
  • OPIS I ANALIZA KONKURENCJI .
   • Oferta Asortymentowa na Rynku
   • Wielkość Produkcji Wiodących Producentów
   • Średnie Ceny Zbytu na Rynku
   • Prognoza Reakcji Konkurencji na Inwestycje
  • OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU .
   • Klienci dla Naszej Produkcji
   • Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku
   • Obszar Dystrybucji
   • Prognoza Popytu na Nasze Produkty
  • OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA .
   • Surowce i Dostawcy
   • Warunki Dostaw
   • Program Zaopatrzenia
   • Organizacja Dostaw
  • PLAN MARKETINGOWY .
   • Wykaz Produkcji
   • Sposoby Dystrybucji
   • Strategia Reklamowa
   • Strategia Cenowa
 • IV. PLAN ZATRUDNIENIA
  • PLAN ZATRUDNIENIA .
 • V. TECHNICZNY PLAN PRACY
  • TECHNICZNY PLAN PRACY .
   • Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia
   • Metody Zapewniające Sprawne Działanie
   • Program Produkcji
   • Zdolności Produkcyjne
   • Technologia
   • Maszyny i Urządzenia
   • Prace Inżynieryjno Budowlane
 • VI. ANALIZA SWOT
  • MOCNE STRONY PROJEKTU .
   • Wyroby i Usługi
   • Rynki Zbytu Produkcji
   • Tradycyjne receptury wypieków oraz wysoko kwalifikowana kadra produkcyjna
   • Pracownicy
   • Zaopatrzenie i Dystrybucja
   • Finansowanie Inwestycji
  • SŁABE STRONY PROJEKTU .
   • Wyroby i Usługi
   • Rynki Zbytu Produkcji
   • Badania Marketingowe i Rozwojowe
   • Pracownicy
  • SZANSE PROJEKTU .
   • Postęp Techniczny
   • Polityka Gospodarcza
   • Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne
  • ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU .
   • Postęp Techniczny
   • Polityka Gospodarcza
   • Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne
 • VII. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA
  • DANE    LICZBOWE   PRZEDSTAWIAJĄCE PODSTAWOWE WARTOŚCI EKONOMICZNE
   • Kredyt z Banku
   •  Próg rentowności
   •  Prognoza bilansu
   •  Rachunek   wyników
   • Stopa zwrotu
 
 • VIII. W N I O S K I
 
 
 
 
I. STRESZCZENIE
Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu produkcji świeżych ciast oraz konfekcji ciastkarskiej. W Polsce są duże  braki takich produktów i jest bardzo duże zapotrzebowanie na świeże, dobre tradycyjne ciasta oraz na różna galanterię ciastkarską o przedłużonym terminie spożycia. Bardzo ważna jest ich jakość która połączona   z starymi   recepturami pozwoli na zwiększenie popytu na nasze produkty.                       Biznes   Plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu cukierniczego istniejącego niedługo, bo od września 2000. Należy prognozować że przy wzroście konsumpcji wyrobów cukierniczych ( w tym ciastkarskich -   obecnie jest on powyżej 10% rocznie) przedsięwzięcie ma pełne szansę powodzenia.      
II. OPIS INWESTYCJI
1. DANE O INWESTORZE .
Siedziba Inwestora .
 CIASTKARNIA   „SZAROTKA” Damian i spółka
 
Kontakt:
 • Adres : Dobra 608
 • telefony : [/018/ 3330371     0605641739
 • e-mail : szarotka@pro.onet.pl
 
Spółka działa na terenie południowej Polski.
Przedmiot Działalności Inwestora .
 • produkcja ciast, tortów, deserów
 • wykonywanie zamówień na uroczystości okolicznościowe
 • produkcja ciast    „suchych” w tym wafli, rogalików francuskich, pierniki
 
Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców .
Lista wspólników:
 • Damian   Urbański - 33,3%
 • Krzysztof Ledniowski - 33,3%
 • Emil     Urbański    - 33,3%
Firma posiada rachunek w Banku   Gospodarki   Żywnościowej Nowy Sącz    20301576-393373-2704-11/0
Pozycja Finansowa Inwestora .
Firma jest bardzo młoda trudno więc ocenić jej sytuację finansową, wynik   finansowy   spółki na koniec roku   wyniósł   30 tyś złotych, co przy założeniu że działalność   rozpoczęto we wrześniu 2000 oraz że jest to firma bardzo mała jest to całkiem przyzwoity wynik
 
Dynamika zysku za   okres nie może być obliczona   ponieważ nie ma odnośnika w czasie.
Sprawy Sądowe i Zobowiązania .
. Spółki - współinwestorzy, nie prowadzą żadnych spraw sądowych tak w kraju jak i zagranicą, które mogłyby mieć ujemny wpływ na ich sytuację finansową. Zobowiązanie długoterminowe obu firm z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych są spłacane zgodnie z umowami z bankami kredytodawcami.
 
 
2. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE .
 
Wymagania Formalno-Prawne .
Ciastkarnia będzie rozbudowana   tuż przy już   istniejącym budynku obecnej działalności. Firma wystąpiła   o wydanie   pozwolenia na rozbudowę   zakładu cukierniczego w Gminie Dobra.            Na podstawie opracowanego projektu   architektonicznego i technologicznego Urząd Gminy wydał decyzje zezwalającą na rozbudowę   ciastkarni.
 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska:
 • został opracowany projekt technologiczny, który określa m.in. zapotrzebowanie na wodę, skład i ilość ścieków itd.
 • została podpisana umowa o odprowadzenie ścieków do Oczyszczalni Miejskiej Limanowa.
3. CEL I ZAKRES INWESTYCJI .
Cel Inwestycji .
Szarotka   zamierza wejść na rynek z produktami pochodzącymi z wytwórni. Wytwórnia będzie oferowała szeroki asortyment ciast   zgodnie   z   życzeniami klienta tak od strony formy jak i rozwiązań kolorystycznych
Lokalizacja Inwestycji .
Wytwórnia będzie zlokalizowana na terenie Gminy Dobra. Wytwórnia jest usytuowana przy drodze państwowej Bielsko Biała - Krosno.
Środki Realizacji Celu .
 • budowa ciastkarni w oparciu o technologię czołowego producenta europejskiego,   zgodnie z wymogami sanitarnymi UE.
 • zorganizowanie własnej grupy wykonawczej, która będzie oferowała kompleksową usługę tj zamówienie, wypiek, obsługa różnych uroczystości .
Uzasadnienie dla Inwestycji .
 • niezaspokojony popyt na wyroby ciastkarskie, szczególnie na terenie Polski południowo-wschodniej,
 • znikoma konkurencja na terenie Polski południowej, .
 • Ciastkarnia jest dobrze przygotowana do poszerzenia produkcji ma niewykorzystywane moce produkcyjne w postaci kapitału ludzkiego,   rozbudowa pozwoli na obniżenie kosztów jednostkowych, dzięki czemu produkcja będzie   bardziej konkurencyjna cenowo.
Oddziaływanie na Środowisko .
Inwestycja posiada bardzo minimalne ujemne oddziaływanie na środowisko i nie powinna w przyszłości stworzyć problemów z powyższego tytułu.
Harmonogram Realizacji .
Harmonogram realizacji zadania przedstawia się w sposób następujący:
 • opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technologicznej - II kwartał,
 • dostawa urządzeń - III kwartał,
 • roboty montażowe, uruchomienie wytwórni, próbna produkcja - IV kwartał,
 
 
4. WYKONAWCY INWESTYCJI .
Zestawienie Posiadanych Ofert .
Inwestor posiada następujące ofert na dostawę kompletnej wytwórni do produkcji ciast:
 • Łaspol,
 • Coopernainzen,
 • Cakeservice
Po rozpatrzeniu ofert tak od strony technicznej jak i cenowej oraz warunków dostawy i płatności wybrano ofertę Łaspol.
Główni Dostawcy na Rynku .
Potentatami na rynku dostawy urządzeń do produkcji wyrobów ciastkarskich są firmy niemieckie Undewize, Zaldich,   oraz   Polskie nowo powstałe Leszczyński, oraz na licencji duńskiej firma Standerpol.
5. OTOCZENIE INWESTYCJI .
Sytuacja Podatkowa . 
Obecna sytuacja podatkowa jest taka:   firma jest spółką osób fizycznych rozlicza się więc według skali podatkowej    19, 30, 40%. Firma może skorzystać z ulg   inwestycyjnych
Ubezpieczenia .
Polityka w zakresie ofert ubezpieczeń w Polsce odbiega znacznie od standardów europejskich. W Polsce mamy do czynienia z monopolem firm państwowych. Firmy prywatne dopiero powstają, ale ich siła finansowa jest nieznaczna. Nie widzimy w obecnym stanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce dokonania ubezpieczenia inwestycji z tytułu możliwości utracenia zakładanych zysków np. w wyniku nagłej dekoniunktury na rynku   cukierniczym pod wpływem jakiś negatywnych impulsów.
Polityka Gospodarcza .
Obecnie polityka gospodarcza państwa podobno ma być skierowana na możliwość powstawania małych i średnich firm,, co jest szansą zaistnienia dla nas na dobre. Tani kredyt, niskie koszty pracy pozwolą na rozwinięcie działalności jeszcze w większej skali.
 
III. ANALIZA MARKETINGOWA
1. OPIS I ANALIZA KONKURENCJI .
Oferta Asortymentowa na Rynku .
Na rynku polskim jest oferowana szeroka gama wyrobów cukierniczych, o różnych kształtach, nazwach, kolorach.           W   zależności od technologii wytwarzania    ceny kształtują się od 20zł/kg   do nawet 100 zł/kg, jeżeli technologia produkcji wymaga tradycyjnych, ręcznych prac.
Główne konkurencyjne wytwórnie ciastkarskie   są zlokalizowane w okolicach:
 • Fafik   Nowy   Sącz
 • Zakład   ciastkarski   -   Mszana Dolna
 
 
Wielkość Produkcji Wiodących Producentów .
Wielkość produkcji czołowych ciastkarzy na terenie   Limanowszczyzny   i okolic /mierzona przychodami ze sprzedaży/:
 •  Fafik    -     2.600.000 zł
 • Mszana Dolna - 1.200.000 zł
 
 
Średnie Ceny Zbytu na Rynku .
 • Fafik   ceny od 10 do 110 zł/kg,
 • Mszana   Dolna ceny   10 do 80 zł/kg
Prognoza Reakcji Konkurencji na Inwestycje .
Obecnie w rejonie   Limanowej a dokładnie w Tymbarku Gmina Spółdzielnia otwiera ciastkarnię, ale będzie produkowała inny typ wyrobów.
2. OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU .
Klienci dla Naszej Produkcji .
 • Sklepy spożywcze,
 • Hipermarkety, markety
 • Restauracje,
 • Osoby organizujące imprezy masowe, okolicznościowe,
 • Drobni klienci
Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku .
 • coraz większa dbałość o estetykę i trwałość jakość produktu,
 • coraz większy udział zagranicznych podmiotów (torty mrożone austriackiej firmy Coopernaizeundwize - ostra kampania telewizyjna)
Obszar Dystrybucji .
Obszarem dystrybucji jest   region Limanowej i Mszanie Dolnej. Jednak ponad przeciętne zapotrzebowanie jest w Krakowie, Nowym Sączu. Ta sytuacje w najbliższym czasie   będzie trzeba wykorzystać jak najlepiej dla naszej firmy.
Prognoza Popytu na Nasze Produkty .
Oszacowanie popytu na wyroby ciastkarskie jest bardzo trudne ze względu na duży zakres czynników, na które będzie miała wpływ ogólna koniunktura gospodarcza w regionie małopolskim   oraz    pora roku. Do głównych czynników będą należały:
3. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA .
Surowce i Dostawcy .
 • mąka, dodatki do ciast, w tym aromaty, barwniki, jaja
 • Wyroby mleczarskie z Spółdzielni z Limanowej
Warunki Dostaw .        
Dostawy artykułów zapewnią nam umowy z hurtownikami
Program Zaopatrzenia .
W przypadku nawet największego zapotrzebowania na produkty nasze mamy gwarantowane dostawcy surowców do produkcji ciastkarskiej. Mamy podpisaną umowę z Mleczarnią w Limanowej  o trwałej i jakościowo dobrej dostawie półproduktów do naszej ciastkarni.
Organizacja Dostaw .
Dostawy będą zorganizowane w oparciu o posiadaną własną bazę transportową.
 
4. PLAN MARKETINGOWY .
Wykaz Produkcji .
Wytwórnia będzie realizowała produkcję w następującym asortymencie:
 • torty
 • ciasta
 • konfekcja ciastkarska
Sposoby Dystrybucji .
Wyroby ciastkarskie będą sprzedawane przez sieć z hurtowników oraz przez większe markety i hipermarket REAL.    Rozmowy z tymi przedsiębiorstwami są już finalizowane. Będą one odbierały w granicach 30 -50 % produkcji rocznej.      Dla ciast będziemy prowadzić sprzedaż od godz. 5 do 20 od poniedziałku do soboty. Przed uruchomieniu produkcji planujemy złożenie również oferty dla wszystkich większych sklepów spożywczych w okolicy Szczególnie zamierzamy skoncentrować się na terenie większych miast.
Strategia Reklamowa .
Zamierzamy w pierwszym okresie przeznaczyć kwotę 10.000 zł na reklamę poprzez prasę będzie ona skierowana do   konsumentów W pierwszym okresie produkcji tj. do 5 m-c będą ukazywały się systematycznie ogłoszenia w prasie regionalnej: Wieści gminne,   Gazeta Limanowska, dodatek regionalny Gazety Krakowskiej. Zamierzamy przeznaczać na promocję i reklamę 10 % zysku ze sprzedaży wyrobów pochodzących z ciastkarni. Obecnie zlecono opracowanie specjalnych materiałów reklamowych, które będą charakteryzowały się wysokim poziomem poligraficznym i merytorycznym. Materiały te będą rozsyłane do sklepów terenie małopolski oraz będą w nie zaopatrzeni pracownicy Marketingu, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż.
Strategia Cenowa .
W pierwszym okresie produkcji zamierzamy prowadzić sprzedaż produktów na poziomie Koszty + 5 % zysku. W dalszym okresie, po uzyskaniu odpowiedniej pozycji na rynku i obniżaniu stopniowym kosztów stałych zamierzamy utrzymywać produkcję na poziomie cenowym równym z konkurencją. Docelowo zamierzamy doprowadzić zysk ze sprzedaży do poziomu 30 % (netto). Dla stałych klientów zamierzamy wprowadzić specjalne preferencje cenowe, które będą polegały na obniżaniu cen w zależności od wielkości zamówienia i systematyczności zamówień. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin. Dla odbiorców indywidualnych ( przy zakupie powyżej 3 tyś) zamierzamy prowadzić specjalne konkursy z nagrodami. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin.
 
IV. PLAN ZATRUDNIENIA
1. PLAN ZATRUDNIENIA .
 
Powstająca ciastkarnia   nie będzie wydzielonym Zakładem na własnym rozrachunku ekonomiczno-finansowym,  
 
Zatrudnienie:                                  
 • docelowo 15 osób łącznie z administracją,
 • szkoleniem zostanie objęta cała załoga produkcyjna - 7 osób (szkolenie 14 dniowe w Boblingen koło Frankfurtu i 21 dniowe szkolenie w zakładzie w Wieluniu).
Schemat Organizacyjny .
 • Dyrektor,
 • Główny Księgowy,
 • Zespół Marketingu,
 • Wydział Produkcji.
Dostępność Kadr .
Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która z powodzeniem realizuje . nałożone zadania.
 
 
V. TECHNICZNY PLAN PRACY
1. TECHNICZNY PLAN PRACY .
Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia .
 • przygotowanie pomieszczeń Hali do montażu linii technologicznej,
 • opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego,
 • przeprowadzenie rozmów z dostawcami maszyn technologicznych i wybór najlepszej oferty
 • podpisanie umowy,
 • zorganizowanie dostawy i montaż linii technologicznej,
 • zorganizowanie grupy produkcyjnej i przeprowadzenie szkoleń,
 • opracowanie planu marketingowego i planów pochodnych,
 • podpisanie umów na dostawę   wyrobów ciastkarskich,
 • rozpoczęcie kampanii reklamowej,
 • uruchomienie produkcji w fazie rozruchu (rozruch 21 dni),
 • uruchomienie Zakładu.
Metody Zapewniające Sprawne Działanie .
Odpowiedzialnym za promocję i dystrybucję produkcji będzie Zespół Marketingu. Zespół Marketingu będzie wykorzystywał w swojej pracy wszystkie dostępne nam metody i sposoby skutecznego działania na rynku   cukierniczym. W pierwszej kolejności będziemy wykorzystywali nasze przewagi komparatywne w stosunku do konkurencji. Podstawową sprawą jest jasny i przejrzysty system kalkulacji kosztów i cen każdego produktu.

Dzięki umiejętnemu zaplanowaniu budżetu marketingowego, przygotowaniu i przeprowadzeniu odpowiednich działań i ich pełnej kontroli zdecydowanie polepszymy efekty sprzedaży. Budżet marketingowy oparty jest na zasadzie, że za tą działalność płaci klient - nie firma. Ten sprawdzona przez wiele firm zasada powinna przynieść odpowiednie korzyści w postaci skutecznej pracy marketerów i odpowiedniego wzrostu produkcji sprzedaży.

Plan marketingowy oparty jest o rzetelne wyniki badań rynku, konkretne zdefiniowanie grup docelowych, jasne zaprojektowanie programów marketingowych dla tych grup i pełną kontrolę. Nasz plan to nie tylko działania promocyjne, postrzegane najczęściej jako “marketing”, ale również wszystko to, co dotyczy marketing-mix - polityki dystrybucji, planowania cen, rozwoju produktu i komunikacji marketingowej.

Zamierzamy wprowadzić ofertę kompleksowej usługi polegającej na ofercie produktu, jego wykonania i dostawy - tzw. relacyjny marketing. którzy - Dużo łatwiej jest porozumieć się w zasadniczych kwestiach marketingu relacyjnego, wiedząc czym jest świadczenie usług. Relacja usługowa jest relacją wzorcową - modelową, ponieważ archetypem relacji: usługodawca - usługobiorca jest inna relacja, o wiele bardziej podstawowa Ja - Ty. Dzięki wykonywanej usłudze relacje handlowe mogą przekształcić się w dialog, relacja zaś przybrać postać prawie symetryczną, a to oznacza, że usługodawca zależy [tak samo] od usługobiorcy i vice versa.
Program Produkcji .
W projekcji przyjęliśmy taką sama ilość produkcji w poszczególnych latach. Jest to wariant ostrożny. W praktyce powinniśmy zwiększać produkcję z roku na rok.
 
VI. ANALIZA SWOT
1. MOCNE STRONY PROJEKTU .
Produkty i usługi
 • wysoka jakość wyrobów mogąca konkurować z najlepszymi wyrobami importowanymi,
 • świadczenie dodatkowych usług przy produkcyjnych
 • możliwość   wejścia na cały rynek małopolski przez zwiększenie wolumenu produkcji
 
 
Rynki Zbytu Produkcji .
 • konkurencyjność cenowa wobec innych producentów,
 • przewidywany wzrost popytu na wyroby cukiernicze,
 • mała konkurencja na rynku lokalnym,
 • decyzja o zakupie nie jest związana z marką konkretnego producenta,
Badania Marketingowe i Rozwojowe .
 • spółka posiada wyspecjalizowane służby w zakresie marketingu, które już potwierdziły swoją przydatność,
 • stosowanie nowoczesnych metod w marketingu,
 • bardzo dobre kontakty osobiste kierownictwa firmy na rynku lokalnym.
Pracownicy .
 • wyszkolona i oddana dla firmy załoga kierownicza i wykonawcza,
 • brak "złych" nawyków.
Kwalifikacje Kadry Menedżerskiej .
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć,
 • zespół posiada wiedzę tak w zakresie biznesu jak i w branży cukierniczej.
Zaopatrzenie i Dystrybucja .
 • bardzo dobre rozpoznanie źródeł zaopatrzenia,
 • dostępność podstawowych surowców,
 • możliwość zorganizowania sprawnej sieci dystrybucyjnej w oparciu o własną bazę
 • korzystne ze względów transportowych położenie zakładu.
 
2. SŁABE STRONY PROJEKTU .
 Produkty i usługi
Produkcja   cukiernicza wymaga   ostrego reżimu sanitarnego. Trzeba za wszelką cenę dążyć do jak najlepszej jakości  produktów pod względem wizualnym ale i sanitarnym ciast
Rynki Zbytu Produkcji .
 • Szarlotka jest przedsiębiorstwem nieznanym na rynku producentów ciast co spowoduje konieczność nawiązania i znalezienia pewnych sposobów i kanałów dystrybucji swoich wyrobów oraz nawiązania pewnych więzi kooperacyjnych,
 • firma musi udowodnić swoim dostawcom, że jest wiarygodnym i pewnym partnerem,
 • konieczność walki o dominację na rynku.
Badania Marketingowe i Rozwojowe .
 • brak własnego zaplecza badawczo-rozwojowego,
 • brak dokładnego rozeznania zasad działalności wszystkich obecnych na rynku firm.
 
Pracownicy .
 • brak doświadczenia w pracy z maszynami do produkcji   cukierniczej,
 • konieczność zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za proces automatyki i mała podaż na rynku odpowiednich fachowców.
3. SZANSE PROJEKTU .
Postęp Techniczny .
 • maszyny i urządzenia o światowym poziomie technologicznym,
 • automatyzacja cięższych procesów technologicznych,
 • automatyzacja prac przygotowania produkcji i prac biurowych.
Polityka Gospodarcza .
 • możliwość konkurowania z innymi firmami,
 • wprowadzenie ulg inwestycyjnych dla rentownych przedsięwzięć.
Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne .
 • przejmowanie nawyków dobrej i rzetelnej pracy z zachodniej Europy,
 • większa dbałość o estetykę otoczenia,
 • stworzenie nowych miejsc pracy.
4. ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU .
Postęp Techniczny .
 • szybki rozwój technologiczny,
 • możliwość powstania produktów substytucyjnych w przyszłości,
 • konieczność konkurowania z substytutami tradycyjnymi .
Polityka Gospodarcza .
 • wysoka inflacja i wysokie koszty kredytu,
 • niestabilność przepisów podatkowych,
 • bark ochrony krajowych producentów przed importowanymi materiałami.
Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne .
 • nieustabilizowana sytuacja socjalno-bytowa pracowników,
 • rozwój zjawiska korupcji w gospodarce,
 • prawo polskie dające zbyt duże uprawnienia urzędnikom w Polsce,
 • upolitycznienie zmian gospodarczych w Polsce.
 
 
 
 
 
VII. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA
 
1. DANE PODSTAWOWE DLA ANALIZY
 • data opracowania - 15.02.2001
 • waluta rozliczeniowa - PLN
 • pierwszy rok planu - 2001
 • jednostka projekcji - Rok
 • jednostek budowy - 1
 
2. TABLICE Z DANYMI I ANALIZAMI
 
 
 
 
 
 
 
Kredyt z Banku Rozwoju - 20 %
Pozycja - Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
CIĄGNIENIE TRANSZ
0
200
0
0
0
0
SALDO * BUDOWA *
0
200
240
216
163,2
99,84
RATY SPŁATY 
0
0
60
80
80
99,84
BILANS KOŃCOWY
0
240
216
163,2
99,84
0
.
 
.
Dane zawarte w tabelach w tyś zł   /dla uproszczenia przyjmujemy że odsetki są naliczane raz w roku na początek okresu/
 
 
 
 
 
 
Próg Rentowności
Pozycja – Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY
300
750
890
995
1150
1280
KOSZTY OGŁÓEM
257
679
804
895
1014
1116
- KOSZTY STAŁE
36
198
240
280
340
390
- KOSZTY ZMIENNE
221
481
564
615
674
726
- NPKZ %
86,00
70,84
70,15
68,72
66,47
65,05
PRÓG RENTOWNOŚCI
1,17
1,10
1,11
1,11
1,13
1,15
DOCHÓD   BRUTTO
43
71
86
100
136
164
PODATEK
13
21
26
30
41
49
ZYSK NETTO
30
50
60
70
95
115
Dane zawarte w tabelach w tyś zł, podatek n poziomie 30%
 
 
 
 
 
 
 
Dane zawarte w tabelach w tyś zł
 
Prognoza Bilansu
Pozycja - Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
+ INWESTYCJE
120
284
270
140
100
80
* ŚRODKI TRWAŁE
90
130
190
290
340
375
*NALEŻNOŚCI
30
40
80
110
120
120
*ŚRODKI PIENIĘŻNE
25
26
28
30
35
38
* A K T Y W A OGÓŁEM
265
480
568
570
595
613
* KAPITAŁ WŁASNY
190
220
330
350
395
445
*ZADŁUŻENIE KRÓTKOTERMINOWE
45
10
28
50
55
53
* ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE *
0
200
150
100
50
0
* ZYSK NETTO
30
50
60
70
95
115
* P A S Y W A OGÓŁEM
265
480
568
570
595
613
 
 
[dodatkowe wyjaśnienia   dla potrzeb analizy:   w roku 2000 nakłady inwestycyjne własne (wniesione do firmy) wynosiły 120 tyś zł były to budynki które poddano gruntowej modernizacji do końca roku 2000, za własne fundusze   zakupiono środki trwałe                 (piece gazowe, mieszarki do ciast) na łączną kwotę 90 tyś zł.    W roku   2001 do nakładów inwestycyjnych sfinansowanych przez kredyt należy dodać samochód Ford transit   wniesiony przez wspólnika Emila Urbańskiego o wartości rynkowej 65 tyś zł, oraz sprzęt komputerowy o wartości 20 tyś zł wniesiony przez Krzysztofa Ledniowskiego drugiego wspólnika]
 
 
Dane zawarte w tabelach w tyś zł
 
Rachunek Wyników
Pozycja - Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
SPRZEDAŻ
300
750
890
995
1150
1280
 KOSZTY OPERACYJNE
291
732
856
931
1081
1187
 KOSZTY FINANSOWE
0
5
15
35
35
55
AMORTYZACJA
9
13
19
29
34
38
ZYSK BRUTTO
43
71
86
100
136
164
PODATEK
13
21
26
30
41
49
ZYSK NETTO
30
50
60
70
95
115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stopa zwrotu, w  wyrażona w procentach relacja rocznej nadwyżki netto (po opodatkowaniu), uzyskiwanej z określonego przedsięwzięcia, do wartości poniesionego nominalnego nakładu inwestycyjnego.   Stopa zwrotu informuje o tym, jaka część wyłożonego kapitału zwróci się inwestorowi w ciągu roku w postaci dochodu. Jest jedną z najprostszych, statycznych metod porównywania opłacalności różnych przedsięwzięć inwestycyjnych lub różnych wariantów tego samego przedsięwzięcia.
 
Stopa   zwrotu   inwestycji (dane liczbowe w tyś zł)
Pozycja - Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Inwestycje
120
284
270
140
100
80
Zysk netto
30
50
60
70
95
115
Stopa   zwrotu inwestycji %
25
18
22
50
95
144
 
Jeżeli miałbym krótko to interpretować, należałoby zwrócić szczególną uwagę na lata pierwsze działalności, stopa zwrotu jest bardzo niska, nadwyżka netto w krytycznym roku sięga tylko 18% inwestycji. Jeżeli utrzymywało się to przez dłuższy czas i to bez konkretnych przyczyn, można by powiedzieć tylko o jednym: „o fiasku naszej inwestycji”. Natomiast w naszym konkretnym przypadku jest to sytuacja normalna firma rozpoczęła działalność z końcem roku 2000, potrzeba ogromnych inwestycji aby sprostać wymogom sanitarnym i rynkowym. Tak że firma musi w pierwszych latach inwestować i to kosztem zysku. Firma wcale nie działa w korzystnym rynku, bardzo są wysokie koszty finansowe (głownie chodzi o odsetki bankowe),   także fiskalizm państwa nie jest bez znaczenia.   30% podatku to stanowczo za dużo, to też zmniejsza naszą stopę zysku   (średnio w %   11, 7, 10, 21, 41, 63 punktów procentowych).     Firma dopiero po 4 latach działalności   zacznie odzyskiwać zainwestowane pieniądze, by w 5 roku doprowadzić do stopy    zwrotu    całkiem dobrej (stopa zwrotu 144 %).                     
W pierwszych latach nakłady inwestycyjne były bardzo duże ( w nakładach inwestycyjnych ujęto wkłady prywatne co jest bardzo ważne gdyż przedstawia prawdziwą stopę zwrotu inwestycji) , ale pozwoli to w przyszłości na osiągnięcie korzyści znacznie przewyższające nakłady inwestycyjne
 
VIII. Wnioski
Efektywność i rentowność projektu są zadawalające. Cały projekt należy ocenić pozytywnie. Istotne zagrożenie dla projektu stanowią :inflacja oraz niekorzystne zmiany w polityce fiskalnej państwa.
 
Tego typu prace znajdziesz również na: http://misioss.republika.pl
 
 
 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  G
  Reklama
 
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=