AJNEKLAJNE  
 
  19 Analiza finans... 27.05.2019 00:06 (UTC)
   
 
Analiza finansowa badanej jednostki gospodarczej
 
 
1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych badanej jednostki gospodarczej
 
 
Wstępna analiza bilansu obejmuje badanie struktury i dynamiki bilansu. Badaniu struktury podlegają majątek, kapitał oraz powiązania majątkowo-kapitałowe przedsiębiorstwa.
Tabele 1, 2, 3 i 4 zawierają analizę dynamiki bilansu oraz wskaźniki struktury aktywów i pasywów oraz powiązań pomiędzy nimi w WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1997 – 1999.
 
Tabela 1. Analiza dynamiki bilansu WODKAN S.A. w latach 1997-1999
 
 
 
 
1997
1998
1999
1998/1997
1999/1998
AKTYWA
 
 
 
 
 
Majątek trwały
36666,8
44748,9
64135
122,04%
143,32%
Wartości niematerialne i prawne
37,4
76,2
159
203,74%
208,66%
Rzeczowy majątek trwały
36629,4
44672,7
63976
121,96%
143,21%
Majątek obrotowy
4613,6
3853,1
6049
83,52%
156,99%
Zapasy
307,3
299,1
312
97,33%
104,31%
Należności krótkoterminowe
1014,9
1045,6
1730
103,02%
165,46%
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
1100,8
 
 
 
 
Środki pieniężne
2190,6
2508,4
4007
114,51%
159,74%
Rozliczenia międzyokresowe czynne
9,7
12,3
14
126,80%
113,82%
AKTYWA RAZEM
41290,1
48614,3
70198
117,74%
144,40%
 
 
 
 
 
 
PASYWA
 
 
 
 
 
Kapitał własny
39866,7
46312,1
56196
116,17%
121,34%
Kapitał akcyjny
9500,9
12128,2
15369
127,65%
126,72%
Kapitał zapasowy
18930,5
22789,9
28037
120,39%
123,02%
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
10582,7
10577,4
10546
99,95%
99,70%
Pozostałe kapitały rezerwowe
155,9
 
311
 
 
Zysk (strata) netto
696,7
816,6
1933
117,21%
236,71%
Rezerwy
0
0
0
 
 
Zobowiązania
1409,6
2190,8
13891
155,42%
634,06%
Zobowiązania długoterminowe
 
922,7
11960
 
1296,20%
Zobowiązania krótkoterminowe
1409,6
1268,1
1931
89,96%
152,28%
Rozliczenia m/o i przychody przyszłych okresów
13,8
111,4
111
807,25%
99,64%
PASYWA RAZEM
41290,1
48614,3
70198
117,74%
144,40%
W WODKAN S.A. w latach 1997-1999 wskaźnik dynamiki majątku trwałego wzrasta. W roku 1998 majątek trwały wzrósł w stosunku do roku 1997 o 22,04%, w roku 1999 w stosunku do roku 1998 majątek trwały wzrósł o 43,32%. Wzrost majątku trwałego nastąpił na skutek wzrostu rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Dynamika majątku obrotowego kształtuje się zmiennie. W roku 1998 w stosunku do roku 1997 zmalał o 16,48%, w 1999 roku w stosunku do roku 1998 wartość majątku obrotowego wzrosła o 56,99%.
Dynamika kapitałów obcych w 1998 roku w stosunku do 1997 wzrosła o 55,42%, a w 1999 w stosunku do 1997 wartość zobowiązań wzrosła 534,06%.
Wskaźniki struktury majątkowej WODKAN S.A. w latach 1997-1999 zamieszczono w tabeli 2. Wskaźniki te dostarczają informacji, jakimi środkami i w jakich rozmiarach dysponuje przedsiębiorstwo.
 
Tabela 2. Badanie struktury majątkowej WODKAN S.A. w latach 1997-1999
Nazwa wskaźnika
1997
1998
1999
Wskaźnik unieruchomienia majątku
7,95
11,61
10,60
Wskaźnik intensywności wyposażenia w m. trwały
7,93
12,58
11,58
Wskaźniki intensywności wyposażenia w m. obrotowy
0,11
0,08
0,09
Wskaźnik udziału zapasów w majątku obrotowym
0,07
0,08
0,05
Udział należności w majątku obrotowym
0,22
0,27
0,29
Udział środków pieniężnych w majątku obrotowym
0,47
0,65
0,66
 
 
 
 
 
 
 
Wskaźnik unieruchomienia majątku wynosił odpowiednio 795% w 1997 roku, 1161% w 1998 roku, 1060 w roku 1999. Świadczy to o dużym udziale majątku trwałego w ogólnej wartości majątku badanej spółki. Wysokość wskaźnika przekraczająca 100% informuje o znacznym unieruchomieniu majątku, co świadczy o małej elastyczności przedsiębiorstwa.
 
W latach 1997-1999 udział majątku obrotowego w aktywach ogółem zmniejszył się z 11,17% w roku 1997 do 8,62% w roku 1999. Zmniejszenie udziału majątku obrotowego w majątku ogółem przedsiębiorstwa świadczy o mniejszej możliwości szybkiej zmiany działalności gospodarczej.
Znaczną pozycję w strukturze majątku obrotowego zajmują środki pieniężne, których udział w majątku obrotowym wzrósł z 47% w 1997 roku do 66% w 1999 roku. Natomiast udział należności w majątku obrotowym wzrósł z 22% w 1997 roku do 29% w 1999 roku
Badanie struktury kapitałowej dokonujemy za pomocą syntetycznych wskaźników zamieszczonych w tabeli 3.
 
Tabela 3. Badanie struktury kapitałowej WODKAN S.A. w latach 1997-1999
Nazwa wskaźnika
1997
1998
1999
Wskaźnik wyposażenia w kapitały własne
0,97
0,95
0,80
Wskaźnik zaangażowania kapitału obcego
0,03
0,05
0,20
Stopień zadłużenia przedsiębiorstwa
28,28
21,14
4,05
Wskaźnik wyposażenia w kapitał stały
0,97
0,97
0,97
 
 
Udział kapitału własnego w strukturze źródeł finansowania ogółem wynosił w 1997 roku 97%. W 1998 roku 95%, a w 1999 roku 80%.
 
 
Stopień zadłużenia przedsiębiorstwa ukazuje poziom kapitału własnego w stosunku do kapitału obcego. Wartość tego wskaźnika zmalała z 28,28 w 1997 roku do 4,05 w 1999 roku. Im niższy jest poziom kapitału własnego w stosunku do kapitału obcego, tym mniej korzystnie należy oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa i jego możliwości rozwojowe.
 
Tabela 4. Badanie struktury kapitałowo majątkowej w WODKAN S.A. w latach 1997-1999
Nazwa wskaźnika
1997
1998
1999
Wskaźnik pokrycia m. trwałego kapitałem własnym
1,09
1,03
0,88
Wskaźnik pokrycia m. trwałego kapitałem stałym
8,6
12,3
11,3
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
0,03
0,05
0,20
Wskaźnik pokrycia k. krótkotermin. M.obrotowym
0,31
0,33
0,32
 
 
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym informuje na ile kapitał własny finansuje majątek trwały. W roku 1997 wskaźnik ten wynosił 1,09, a w roku 1999 zmalał do 0,88 co oznacza, że kapitał własny w 88% pokrywa majątek trwały. W 1999 roku w WODKAN S.A. została naruszona złota reguła bilansowania.
Majątek trwały powinien być finansowany kapitałem długookresowym. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym wynosił w 1997 roku 1,09; w 1998 roku 1,06; a w roku 1999 1,06.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuj, w jakim stopniu aktywa przedsiębiorstwa są finansowane przez kredytobiorców. Wskaźnik ten wynosił w 1997 roku 0,03; w 1998 roku 0,05 a w1999 roku 0,20. wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia wskazuje na wzrost ryzyka utraty zdolności do spłaty zadłużenia.
Ostatnim wskaźnikiem charakteryzującym powiązania kapitałowo-majątkowe jest wskaźnik pokrycia kapitału krótkoterminowego majątkiem obrotowym.
 
Tabela 5. Wstępna analiza rachunku wyników WODKAN S.A. w latach 1997-1999
Rachunek zysków i strat
1997
1998
1999
Przychody ze sprzedaży
6930,2
8309,1
10392,0
Dynamika
100%
119,9%
149,95%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
1512,8
1408,6
2891,0
Dynamika
100%
93,1%
191,1%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
396,2
436,0
2087,0
Dynamika
100%
100,5%
526,8%
Zysk (strata) netto
696,7
816,6
1933,0
Dynamika
100%
117,2%
277,5%
 
           
           
Analiza dynamiki danych rachunku zysków i strat pozwala ustalić ogólne źródła osiągniętego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Analiza dynamiki rachunku zysków i strat pozwala stwierdzić wzrost zysku netto z 696,7 tys. zł. w 1997 roku do 193,0 tys. zł. w 1999 roku.
 
 
 
 
 
2. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych badanej jednostki
 
 
Analiza wskaźnikowa jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Obliczone wskaźniki stanowić mogą relacje odpowiednich składników aktywów i pasywów bilansu w przekroju pionowym i poziomy, wyniku finansowego brutto lub netto, jak też relacje miedzy składnikami rachunku zysków i strat oraz bilansu. O wartości analizy decydują wskaźniki o dużej pojemności informacyjnej i dlatego dąży się do ograniczenia ich liczby i odpowiedniego grupowania.
Analiza finansowa WODKAN S.A. za lata 1997-1999 obejmuje cztery obszary takie jak: płynność, obrotowość, rentowność i zadłużenie.
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 6. Analiza płynności WODKAN S.A. w latach 1997-1999
 
Nazwa wskaźnika
1997
1998
1999
Wskaźnik bieżącej ogólnej (I stopnia)
 3,3
3,0 
3,1 
Wskaźnik płynności bieżącej (II stopnia)
 3,1
2,8 
3,0 
Wskaźnik płynności szybkiej (III stopnia)
 1,6
2,0 
2,1 
Kapitał pracujący
 3213,7
2597,3 
4132 
Udział kapitału pracującego w całości aktywów
 0,08
0,05 
0,06 
Kapitał pracujący w dniach obrotu
 
 
 
 
 
     Wskaźnik płynności bieżącej informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. W badanym przedsiębiorstwie wskaźnik ten wynosił 3,3 w 1997 roku, 3,0 w 1998 roku oraz 3,1 w 1999 roku. Przedsiębiorstwo posiada płynność finansową.
    Wskaźnik szybkości pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. Wskaźnik ten w badanym przedsiębiorstwie wynosił 1,6 w 1997 roku, 2,0 w 1998 roku, 2,1 w 1999 roku. Przedsiębiorstwo jest wypłacalne.
 
 
 
 
    Wskaźnik płynności bardzo szybkiej w WODKAN S.A. wynosił w 1997 roku 1,6; w 1998 roku 2,0 a w 1999 roku 2,1. Wskaźnik ten określa jaka część zobowiązań przedsiębiorstwa może być uregulowana bez zwłoki. Zgodnie z zaleceniami analityków światowych wskaźnik ten powinien wynosić 20%.
    Płynność przedsiębiorstwa można mierzyć za pomocą wskaźnika kapitału pracującego, który powinien przyjmować wartości dodatnie.
Wskaźniki obrotowości umożliwiają ocenę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa. Wyniki analizy obrotowości WODKAN S.A. w latach 1997-1999 przedstawia tabela 7.
 
Tabela 7. Analiza obrotowości WODKAN S.A. w latach 1997-1999
 
Nazwa wskaźnikowa
1997
1998
1999
Wskaźnik obrotowości aktywów
0,17
0,17
0,15
Wskaźnik obrotowości aktywów trwałych
0,23
0,19
0,16
Wskaźnik rotacji należności w dniach
52,72
45,30
59,93
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach
73,32
54,94
66,89
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach
15,96
12,96
10,81
Cykl konwersji gotówki
-4,54
3,32
3,85
 
 
    W analizowanym okresie efektywność wykorzystania aktywów mierzona wskaźnikiem rotacji aktywów ulega zmniejszeniu. W 1997 roku każda złotówka zaangażowana w finansowanie majątku WODKAN S.A. generowała przychody ze sprzedaży w wysokości około 0,16.
     Produktywność majątku trwałego uległa w latach 1997-1999 obniżeniu. W 1997 roku złotówka majątku trwałego generowała 0,23 zł. przychodu ze sprzedaży. W 1998 roku wartość przychodu obniżyła się do 0,19 zł, w 1999roku do 0,16 zł.
    Wskaźnik ściągalności należności w dniach wynosi w 1997 roku 52,72 dni, w roku 1998 45,30 dni a w 1999 roku 59,93 dni.
    Wskaźnik spłaty zobowiązań zmalał, a następnie wzrósł w 1999 do 66,89 dni.
Wskaźnik rotacji zapasów wynosił w 1997 roku 15,96 dni, w 1998 roku 12,96 dni, w 1999 roku 10,81 dni.
Wskaźniki zadłużenia umożliwiają dokonanie diagnozy struktury majątku i źródeł jego finansowania
 
 
 
Tabela 8. Analiza zadłużenia WODKAN S.A. w latach 1997-1999
 
Nazwa wskaźnikowa
1997
1998
1999
Zadłużenie ogółem
 0,03
0,05 
0,20 
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
 
0,02 
0,21 
Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałami własnymi
 28,28
21,14 
4,05 
Wsk. pokr. zobow. długotermin. rzeczowymi składn. Maj. Trwałego
 
48,42 
5,35 
Wskaźnik pokrycia majatku trwałego kapitałami stałymi
 1,09
 1,06
 1,06
Wskaźnik trwałości struktury finansowania
 0,97
 0,97
 0,83
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego (zkw)
 1,09
 1,03
 0,88
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego (zko)
 0,31
 0,57
 2,30
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej
0,34 
0,59 
2,02 
 
W badanych latach następuje podwyższenie wskaźnika zadłużenia ogółem z 0,03 w 1997 roku do 0,20 w 1999 roku. Oznacza to, że badana spółka w coraz większym stopniu korzystała z obcych źródeł finansowania swojej działalności.
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego kształtował się w badanym okresie od 0,02 do 0,21. W roku 1997 przedsiębiorstwo wcale nie korzystało z kapitału obcego długoterminowego. Wzrost wskaźnika zadłużenia długoterminowego w kolejnych latach objętych analizą świadczy o tym, że spółka w coraz większym stopniu korzysta z obcych, długoterminowych źródeł finansowania.
Wartość tego wskaźnika wynosiła w 1997 roku 1,09, w 1998 roku 1,06, w 1999 roku 1,06. Jeżeli wartość wskaźnika jest większa od 1, oznacza to że spółka ma zapewnione utrzymanie długoterminowej płynności finansowej.
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego obniżył się z 1,09 w 1997 roku do 0,88 w 1999 roku.
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego wzrósł z 0,31 w 1997 roku do 2,30 w 1999 roku.
 
 
 
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej wynosił w WODKAN S.A. w 1997 roku 0,34, w 1998 roku 0,59 oraz w 1999 roku 2,02. Uważa się, że rosnące wartości wskaźnika ogólnej sytuacji finansowej oznaczają poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 
Analiza rentowności informuje o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału. Wyniki analizy rentowności WODKAN S.A. w latach 1997 -1999 prezentuje tabela 9.
 
 
Tabela 9. Analiza rentowności WODKAN S.A. w latach 1997-1999
 
Nazwa wskaźnika
1997
1998
1999
Rentowność działalności operacyjnej
0,06
0,05
0,2
Rentowność brutto
0,13
0,13
0,24
Rentowność netto
0,1
0,1
0,19
Rentowność kapitału własnego
0,02
0,02
0,03
Rentowność majątku
0,02
0,02
0,03
Rentowność operacyjna aktywów
0,01
0,009
0,03
 
Rentowność działalności operacyjnej zwiększyła się od 6% w1997 roku do 20% w 1999 roku. Znaczny wzrost rentowności działalności operacyjnej w 1999 roku wynika ze znacznego wzrostu przychodów ora przede wszystkim pozostałych przychodów operacyjnych. Rentowność brutto wzrasta w badanym okresie z 13% w 1997 roku do 24% w 1999 roku.
Rentowność netto wzrosła z 10% w roku 1997 do 19% w 1999 roku.
 
 
Rentowność majątku uległa w badanym okresie z 2% w 1997 roku do 3% w 1999 roku.
Rentowność kapitału własnego wzrosła z 2% w 1997 roku do 3% w 1999 roku.
 
 
 
 3. Wnioski
 
 
Analizując sytuację majątkową spółki WODKAN zauważyć można wysoki udział majątku trwałego w aktywach ogółem. Sytuacja taka jest zrozumiała, biorąc pod uwagę fakt, że firmy tej branży charakteryzują się dużym stopniem uzbrojenia technicznego.
Wzrost rentowności działalności podstawowej usprawiedliwia wzrost zadłużenia i związanych z tym kosztów obsługi długu, gdyż rośnie marża operacyjna, stanowiąca pokrycie kosztu finansowego. 
Rosnące wartości wskaźników rentowności świadczyć mogą o poprawie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 
 
 
 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  G
  Reklama
 
 
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=